Yazar
Melda YAMAN
Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Özet

  • Son dönemde özellikle akademide kadınların eşitsiz konumunu inceleyen çalışmalarda ‘toplumsal cinsiyet’ kavramına dayalı analizler hızla artmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınların tarih boyunca ve günümüzde ezilmesinin çeşitli veçhelerini ortaya koymak için yeterli bir çerçeve sağlamaz. Bu yazıda, ‘toplumsal cinsiyet’ kavramı yerine, erkeklerin kadınların emekleri ve bedenleri üzerinde tahakküm kurduğu, tarih içinde yapılanmış, eşitsiz cinsiyet ilişkileri sistemini ifade eden ‘ataerki’ kavramından yola çıkılması önerilmektedir.

Summary

  • In the last period, researches that are base d on the concept of ‘gender’ have sharply increased. However, this concept can not provide an adequate framework to reveal several aspects of women’s oppression, neither nowadays nor in the history. In this paper, instead, it is suggested to use the concept of patriarchy which means historically structured unequal sexual relations system in which men dominate labour and body of women.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Ataerki, toplumsal cinsiyet, erkek egemenliği
    EN: Patriarchy, gender, male dominance