Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • SSYB göreve başladığı ilk günlerde Tam-Süre Yasasının değiştirileceğini söylemişti. Türk Tabipleri Birliği, yasa değişikliği üzerine görüşlerini Bakanlığa iletti. Bakanlıkta konu üzerinde yapılan toplantıya katıldı. (Bakınız: Ankara Temsilciler Toplantısı Merkez Konseyi Sunuşu). Bu çalışmalar yapılırken, Merkez Konseyi görüşlerini SSYB'na iletmişken, Bakanlık tarafından Parlementoya Tam-Süre Yasasına 5 madde eklenmesine dair yasa tasarısı verildi. Bu 5 madde ile Tam-Süre Yasasında ne yapılmak isteniyordu? Yasa teklifleri ile birlikte inceleyelim: «EK MADDE 1 - Halen 2162 Sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un kapsamında bulunanlarıla anılan kanunun 1 inci maddesinde yazılı kurumlara atanacak olanlardan kanunen mesleklerini serbest olarak icra etme yetkisine sahip bulunanlar, kurumlarına başvurdukları takdirde atamaya yetkili merciin kararıyla anılan kanun kapsamı dışında bırakılabilirler. Bu gibiler sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde görevli bulundukları takdirde 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesi hükmü kendilerine uygulanmaz. Bu suretle 2162 Sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarılanlara kanunun 10 uncu maddesindeki acil vaka tazminatı ile nöbet tazminatının ödenmesine devam olunur. EK MADDE 2 - 2162 Sayılı Kanun kapsamında bulunan ve Yataklı Tedavi Kurumlarında görev yapan Sağlık personelinden isteyenlere kurumlarına yazıyle başvurarak izin almak suretiyle mesai saatlerinin bitiminden sonra da kurum için üzel olarak hasta muayene ve tedavisi yaparlar. Bunlara 2162 Sayılı Kanun'a göre hakettikleri tazminatların % 50'si ödenir. Bu suretle mesleklerini icra eden sağlık personelinin hastalardan alacakları ücretin tahsil ve taksim şekli ile kısmen (?) hazineye irat kaydı için tabi tutulacağı işlemler 2162 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sözü edilen yönetmelikte belirtilir.» Ek Madde - 1 ile kamu sağlık hizmetinde tekrar muayenehane açma yetkisi getiriliyordu. Aynı zamanda «224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkmdaki Yasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle birlikte. Ek Madde - 2 ile de hastanelerde ücretli muayene yapma getiriliyor (Döner sermaye). Bu şekilde çahşmayı kabul eden sağlık personeli tam süre tazminatının % 50'sini de alıyor. Ek Madde 1 ve 2 ile Tam Süre çalışma ilkesi ortadan kaldırılyor. Eski sisteme geri dönülüyor. EK MADDE 3 - SSYB hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda 19.6.1979 tarih ve 17681/7 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan S.S.Y.B. ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün iller örgütlerine atanacak memurların kadro kıstaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen kadro kıstası fazlası sağlık personelini atama tarihlerindeki öncelik gözönüne alınarak anılan yönetmelik esasları dairesinde başka yer ve görevlere atamaya, bu mümkün olmadığı takdirde 2162 Sayılı yasa kapsamından çıkarmaya Bakanlık ve Genel Müdürlük yetkilidir. Standart kadro fazlalığının tesbitinde personelin atama tarihlerindeki sıra esas alınır. Ek Madde 3 ile kadro fazlası tayin edilen sağlık personelinin Tam Süre tazminatları kesiliyor. Özellikle dişhekimi ile eczacı meslekdaşlarımızı da ilgilendiren bu madde, tayinlerinden sorumlu olarak sağlık personelini göstererek,ekonomik baskı getirmektedir. Niçin kadro fazlası sağlık personeli tayin edilmektedir? İhtiyaç varsa niçin kadro tahsis edilmemektedir? Tüm bunların cevabı Bakanlık sorumluluğunda iken, kadro fazlası diye sağlık emekçilerinin tazminatını kesmek girişimi nasıl savunulabilinir? EK MADDE 4 - Bu kanunun yürürüğe girdiği tarihte 2162 Sayılı Sağlık personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca tam gün görevlilerine ödenecek meslek tazminatı miktarlarıyla 8. maddesi uyarınca ödenecek hizmet niteliği tazminatı miktarları yasa kapsamındaki kurumların merkez ve taşra kuruluşları birimlerinde hizmet yeri ve diğer özelliklerine göre üç veya beş görevliden oluşan Tam Gün Tazminatlarını Değerlendirme Kurulları'nca saptanır. Tam Gün Tazminatlarını Değerlendirme Kurullarının kuruluşları, görevleri, yetkileri ve değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacak esaslar bu yasanın 10. maddesinde anılan yönetmelikte gösterilir. EK MADDE 5 - 2162 Sayılı kanunun I. maddesindeki kurumlar, tam süre değerlendirme komisyonlarınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre sağlık personelini anılan kanunun kapsamı dışına çıkarmaya yetkilidirler. Bu suretle kapsam dışına çıkartılanlara sadece anılan kanunun 10. maddesinde yazılı acil vaka tazminatı ile nöbet tazminatı ödenir. Sağlık personelinin değerlendirmeler sonucunda hangi şartlarda kanunun kapsamı dışına çıkarılacakları anılan kanunun 10 uncu maddesindeki yönetmelikte belirtilir. İşte Yasa değişikliğinin can alıcı maddeleri (I). «Üç veya beş görevliden oluşan Tam Gün Tazminatları Değerlendirme Kurulları» kuruluyor. Bu kurul'un nasıl kurulacağı yönetmeliğe bırakılmış. Yani, hep ilgili Bakanlık tarafından kolayca değiştirilebilecek, tamamen siyasi iktidarın görüşlerinin yansıtıldığı bir kurul. Aynı zamanda bu kurul sağlık personelinin tam süre çalışıp çalışmayacağına, çalıştığı takdirde ne kadar tazminat alacağına karar verme yetkisine sahip. İstediğine % 100 tazminat verirken, bir diğerine hiç tazminat verdirmiyecek. Bu uygulamanın adı sağlık personelini düpedüz mevcut siyasi iktidarlara kapıkulu yapmaktır. Kurulması planlanan «Tam Süre Değerlendirme Kurulları» Sağlık personelinin ekonomik güvencesini elinden alarak 3-5 kişiye bırakan, onun, siyasi iktidarın emirkulu olmasını getiren «Baskı Kurulları»dır. Özel olarak getirilen yasa değişikliği, 1 ve 2 nci maddelerle Tam Süre çalışma ilkesi ortadan kaldırıldığından, 3. madde ile aynı şartlar altında çalışan sağlık personelinin bir kısmına tazminat verilirken, diğerine kadro fazlası diye ödeme yapmayan ve son iki maddesi ile sağlık kurumlarında «baskı kurulları» kurarak, kamu sağlık kurumlarına ve sağlık personel arasına politikayı sokarak, son derece tehlikeli ve mevcut siyasi iktidara göre yönlendirmeye açık olan sonuçlar getireceğinden, bu değişikliklerin TÜMÜNE BİRDEN TÜM SAĞLIK ELEMANLARI OLARAK KARŞI ÇIKMALIYIZ. Tam Süre Yasasının işlerlik kazanması, Türk Tabipleri Birliği'nin bugüne kadar Toplum ve Hekim'de yazdığı, Bakanlığa ilettiği görüşlerinde mevcuttur. Savaşımımız Tam Süre Yasasının yok edilmesine, sağlık hizmetlerine ve sağlık personeline siyasi iktidarlara bağımlı baskı yöntemlerinin getirilmesine izin vermeyecektir. Tüm sağlık personeli, hekimiyle, eczacısıyla, hemşiresiyle, hastabakıcısıyla birlik olarak bu değişikliklere HAYIR demesini bilecektir.