Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • 2013 Haziran’ında Türkiye’de Gezi direnişi/isyanı ya da Haziran günleri olarak bilinen yaygın ve kitlesel bir toplumsal hareket yaşandı. Bu olağandışı süreçte hekimler ve tabip odaları da mesleki görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı marifetiyle -12 Eylül cunta “hukukunun” devamı olarak- TTB tarihinde üçüncü kez, “amacı dışında faaliyet” gerekçesiyle seçimle gelen organların görevden alınması davası açıldı. Yazıda Toplum ve Hekim Dergisi tarafından hazırlanan Dosyanın gerekçesi ve yer alan yazılar tanıtılmaktadır.

Summary

  • In June 2013 Turkey experienced a widespread and massive social movement known as “Gezi Resistance” or “Days of June”. In this extraordinary process physicians and chambers of medicine tried to fulfil their professional duties. As a response, the Ministry of Health brought a court action for the dismissal of elected bodies of the organization - as an extension of the Junta law remaining from September 12th, 1980- on the charge of “activity out of mission”; the third court action against the TTB in its history. The article is introductory to the file prepared by the Journal “Community and Physician” and to articles included.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gezi direnişi/isyanı, tabip odaları, amacı dışında faaliyet
    TR: Gezi resistance/uprising, medicine, activity out of mission