Yazar
Ziynet ÖZÇELİK
Avukat

Özet

  • 1985 - 2001 ve 2013 yıllarında, meslek örgütünün amaçları dışında faaliyette bulundukları gerekçesi ile Türk Tabipleri Birliği yöneticileri hakkında görevden alınmaları için üç dava açıldı. Davaların ilki Adalet Bakanlığı, ikincisi İçişleri Bakanlığı, üçüncüsü ise Sağlık Bakanlığı’nın talebi ile açıldı. Bu yazıda, her üç davada; nelerin “amaç dışı faaliyet” sayıldığı, Türk Tabipleri Birliği’nin davaya konu edilen faaliyetlerinin neler olduğu, yargılamaya konu faaliyetlerde toplumsal sorunlarla hekimlik değerlerinin ilişkisinin nasıl kurulduğuna değinilecektir.

Summary

  • There has been 3 cases about relieved of duty of Turkish Medical Association managers whom charged with engaged in activities digressing the main objective, during the years of 1985-2001 and 2013. The first case was litigated by Ministry of Justice, second one was litigated by the claim Ministry of Interior and the third one was litigated by the claim of Ministry of Health. In this paper, according to this 3 cases it is going the be evaluated that; 1.what are the “activities that digressing the main objective” 2.actions of Turkish Medical Association which are the subjects matter of the case, 3.how to interconnect social aff airs and medical etiquette in the jurisdiction issues.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Hekimlik yargılamaları, hekimliğin amacı, hekimlik değerleri, TTB ve yargı
    EN: Medical trial, aim of the medical science, medical etiquette, Turkish Medical Association and the judgement.