Yazar
Özgür ÇALIŞKAN
Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özet

  • Toplumsal hareketler, yirminci yüzyıl süresince sınıf eksenli yapısını terk ederek, kimlik odaklı yeni toplumsal hareketlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm sonucunda kültürel ve toplumsal kimlikler, hareketler içerisinde öne çıkarak belirgin bir hal almışlardır. Kimlikler üzerinden yapılanan yeni toplumsal hareketler zaman içerisinde sadece tek bir kimlik değil, birden çok kimliği de içlerinde barındırmaya başlamışlardır. Özellikle ulus-devletlerin oluşmasından sonra, ülkelerin sınırları içerisinde kalan etnik kimlik gruplar ve toplumsal cinsiyet kavramının önem kazanmasıyla LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans-cinsiyet) bireyler, yeni toplumsal hareketleri bir mücadele alanı olarak kullanmışlardır. Bu betimleyici çalışmada, temelde biyoloji ve bedene dayalı ırk ve cinsiyet kavramlarının, kültürel kimlikler olan etnik ve cinsel yönelim kavramlarının oluşmasındaki etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte, bu kavramlar arasındaki farklılıklar ortaya konularak; günümüzde çoklu kimlik yapısına sahip yeni toplumsal hareketlere örnek teşkil etmesi açısından Türkiye’deki Kürt-LGBTİ hareketinin yapısı, öğeleri ve durumu tartışılmıştır.

Summary

  • During the twentieth century, social movements have turned to new social movements leaving the class centred structure to the identity centred structure. As the result of this transformation, cultural and social identity has become more specific subject for the movements. In time, the new movements which are formed by the identity also have included more than one identity. Especially, after the formation of nation-states, the ethnic groups which stays inside the countries and the LGBTI (lesbian, gay, bisexual and transgender) individuals after the concept of gender has become important, have used the new social movements as a campaign arena. In this descriptive paper, the eff ects of race and sex which are based to biology and the body to the cultural ethnic and sexual orientation identities are studied. In addition, introducing the diff erences between those concepts, the paper discusses the structure, elements and the situation of the Kurd-LGBTI movement in Turkey as an example of the new social movements with multiple identities.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Cinsel yönelim, Etnik kimlik, Irk, Cinsiyet, Yeni toplumsal hareketler, Kürt-LGBTİ hareketi
    EN: Sexual orientation, Ethnic identity, Race, Sex, New social movements, Kurd-LGBTI movement.