Yazar
Mustafa Şahin KARAÇAM
Yüksek Lisans Öğrencisi,Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar
Canan KOCA
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Özet

  • Vücut geliştirme, hem sayısal hem de kültürel olarak erkeklerin daha çok katılım gösterdiği bir toplumsal alandır. Bu toplumsal alanının özelliklerinden birisi besin desteği kullanımının yaygın olmasıdır. Fakat sadece besin desteğinin yaygın olduğunu bilmek, bu pratiğin nasıl beslendiğini ve alana dahil olan kişiler tarafından nasıl kabul edilerek devam ettirildiğini görmemize imkan sağlamamaktadır. Bu bağlamda bu araştırmada amacımız, egzersiz kapsamında vücut geliştirme yapan erkeklerin besin desteği kullanımlarını sosyolojik bir bakış açısıyla incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden, fenomenoloji yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerini, birinci araştırmacı vücut geliştirme alanına katılım göstererek, katılımlı gözlem, alan notları yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler (10 erkek) yoluyla toplamıştır. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular, vücut geliştirme alanındaki hâkim pratiklerin ve söylemlerin neredeyse tamamının ideal beden ve besin desteği kullanımı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Görüşmeciler vücut geliştirmeyle ve ona eşlik eden besin desteği kullanımıyla ideal bedene ulaşmayı isterlerken, bu yolla beden sermayelerini geliştirmekte ve çeşitli toplumsal alanlarda bu sermayeden faydalanmaktadırlar. Diğer taraftan, kullanılan bazı besin desteği ürünlerinden kaynaklı sağlık sorunları da yaşamış olan görüşmeciler, beden sermayelerini arttırabilmek için sağlıklarını önemsemeyebilmektedirler. Sonuç olarak, egzersiz olarak vücut geliştirme yapan erkekler arasında besin desteği kullanmak olağan ve gerekli görülen bir fenomendir. Bu fenomen, ilgili söylem ve pratikler aracılığıyla devamlı olarak yeniden üretilmektedir.

Summary

  • Bodybuilding is a social field where numerically and culturally men rather than women take part in. One of the characteristics of this social field is the supplement use as a common and
    Accepted practice. However it does not provide a solid understanding in order to see how this practice is produced and reproduced by the individuals within this social field. Therefore, the purpose of this study is to have a sociological understanding of the supplement use of recreational male bodybuilders. We employed the phenomenology as a qualitative research method. Data was collected through the immersion of the first researcher to the field and variety of methods such as participant observations, field notes and interviews with male recreational body builders. Findings showed that a considerable part of dominant discourses and practices within recreational bodybuilding is associated with the ideal body and supplement use. While interviewees want to achieve the ideal body by the help of bodybuilding and supplements, they improve their body capital and capitalize it in variety of social fields in the mean while. On the other hand, interviewees who had some health problems arising from some supplements used, could ignore them in order to improve their body capitals. In conclusion, the supplementuse among the recreational bodybuilders is a common and
    Accepted phenomenon which is produced and reproduced by the related discourses and practices within the field.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: vücut geliştirme, besin desteği, protein, erkeklik
    EN: bodybuilding, supplements, protein, masculinity