Yazar
Fatma ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Kürtaj konusu tüm dünyada; politik bir mesele olduğu kadar, bir kadın hakları meselesi, çatışan değerler sorunu, dini kurumların ve dinin güncel politika üzerindeki etkisini yansıtan bir ayna olarak ele alınmaktadır. Kürtajın yasal boyutu ise uluslararası hukuk ile ülkedeki ilişkili düzenlemelerin çarpışması açısından tartışılmaktadır. Ancak kürtajın yasaklanması konusu; ekonomi, fiyatlar, kârlar ve özel sektörün üreme sağlığı hizmetlerine dâhil olması perspektifinden bakılarak nadiren tartışılmaktadır. Bu derleme, pek çok ülkede kürtajın muhafazakâr söylemlerle bir leke haline getirilmesi ve kürtaj hizmetlerinin ticarileştirilmesi arasındaki ilişki üzerinedir

Summary

  • Abortion is globally addressed not only as a political issue but also as a women rights subject, a problem of confl icting values, and a mirror to refl ect the eff ects of religious institutions and religion on the actual politics. On the other hand, its legal aspects are basically debated through the confl icts between international law and local regulations. However, restrictions on abortion are rarely discussed from the perspective of economics, prices, profits and infl uences of private sector on reproductive health services. This review focuses on how conservative rhetoric stigmatizes the abortion and its involvement in commercialization of abortion services in many countries

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: kürtaj, muhafazakârlık, özel sektör, piyasa
    EN: abortion, conservatism, private sector, market