Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Harun BALCIOĞLU
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • 1980’li yıllarda başlayan bir değişim sürecinin sonucunda günümüz Türkiye’sinde hastaneler “verimli sağlık işletmeleri” biçiminde tanımlanmaya başlamıştır. Geçmişte memleket hastanelerinden devlet ve SSK hastanelerine, sağlık merkezlerinden sanatoryumlara kamunun sahipliğindeki hastaneler, bugün için özel sektörün doğrudan teşvik edildiği, kamu hastanelerinin de “kamu özel ortaklığı” modeli ile ticarileşme ve piyasalaşmanın neredeyse tepe noktasına geldiği bir dönemi yaşamaktadır. Toplum ve Hekim Dergisi bu özel sayı ile 1980 sonrasından başlayarak hastanelerdeki değişimin, dönüşümün ipuçlarını ve bugünkü hallerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Summary

  • As a result of a process of change that started in Turkey in the 80s, hospitals are now defined as “eff icient health enterprises”. In the past, health facilities including state hospitals, hospitals run by the SSK (Social Security Agency), health centres and sanatoriums were all publicly owned and operated. Today, the private sector is openly and directly encouraged in the health sector and public hospitals are being commercialized under the model known as “public-private partnership”. In this special issue, the journal Society and Medicine follows the course of transformation in hospitals starting from the 80s, examines the driving forces of this transformation and gives an account of the present situation.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Hastane, Türkiye, sağlık reformu
    EN: hospital, Turkey, health reform