Yazar
Feride AKSU TANIK
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Son 35 yıllık dönemde Türkiye’de sağlık hizmetleri piyasalaştırıldı ve ticarileştirildi, yataklı tedavi hizmetleri özelleştirildi. Sağlık hizmetlerinin kullanımına ilişkin veriler piyasalaşmayı işaret etmektedir. Türkiye OECD’nin sağlık hizmetlerinde bakım kalitesi için kullanılan klinik ölçütleri açısından son sıralarda yer almaktadır. Kamunun anlamını yeniden tanımlayarak ve geri kazanarak; hastanelerimizin ait oldukları topluma geri kazanılmaları, yeniden kamulaştırılmaları gerekir.

Summary

  • In the last 35 years of Turkey the health care became market oriented and commercialized and hospital care privatized. The data about the usage of health care refl ects commercialization. Turkey is among the worst countries in terms of the OECD’s quality of care indicators. We need to redefine and regain the meaning of public. The hospitals should be regained and nationalized.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hastane, neoliberal politikalar, özelleştirme
    EN: hospital, neoliberal policies, privatization