Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bu makalede, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve hizmet sunum modellerindeki değişime paralel olarak, özel hastanelerin niceliksel gelişimi ortaya konmuştur. Türkiye’de özel hastane sayısı, özel hastane yatak sayısı ve özel hastane başına düşen ortalama yatak sayısındaki yıllar içindeki artış dikkate alındığında, özel hastaneleri üç dönemde incelemek mümkündür: 1) Butik Özel Hastaneler Dönemi 2) Geçiş Dönemi ve 3) Mega Özel Hastaneler Dönemi. Özel hastane masrafl arının kamu sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanmadığı, bu nedenle de kişilerin özel hastane giderlerini ceplerinden karşılama durumunda oldukları 1995 yılına kadarki dönemde Türkiye’de varsıl nüfusun yaşadığı kentlerde “Butik Özel Hastaneler” söz konusudur. Geçiş Dönemi olarak adlandırılabilecek 1996-2005 yıllarında, bazı kamu sosyal güvenlik kurumlarının üyeleri için doğrudan özel hastanelerden de hizmet satın almaya başlamaları ve kamu hastanelerinden özel hastanelere sevkin önünün açılmasıyla birlikte, sayıları yatak kapasiteleri ve ülke genelindeki yaygınlıkları artmaya başlamıştır. Kamu sosyal güvenlik kurumlarının tümünün doğrudan hizmet satın almaya başlaması ile birlikte, “Mega Özel Hastaneler Dönemi” 2006 yılındaki uygulamalarla beraber başlatılmış, sayı ve kapasite artışı ile birlikte, yıllar içinde yaygınlığı daha da artmıştır. Bu eğilim günümüzde de devam etmektedir.

Summary

  • The article explores quantitative trends in private hospitals parallel to the change in the financing of health services and service delivery models in Turkey. Given the increase in the number of private hospitals, private hospital beds and average number of beds per private hospital it is possible to examine these facilities in reference to three periods: 1) the period of boutique private hospitals; 2) transition period, and 3) the period of mega private hospitals. Until 1995 when public social security institutions did not cover expenses in private hospitals and thus citizens had to cover such expenses from their personal budgets, we observe “Boutique Private Hospitals” in urban centres where wealthy people lived. In the period 1996-2005 as a transition phase, the number, bed capacity and geographical availability of private hospitals started to increase as some public social security institutions purchased services from private hospitals and it became possible to make referrals from public to private health facilities. As public social security agencies altogether started to procure services from without, the “Mega Private Hospitals Period” came in 2006. This trend is still continuing.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: özel hastane, özel yatak, butik özel hastane dönemi, mega özel hastane dönemi, Türkiye, kamu tedavi harcamaları
    EN: private hospital, private bed, boutique private hospital period, mega private hospital period, Turkey, public health spending