Yazar
Güray KILIÇ
Dr., İstanbul Tabip Odası TTB Delegesi

Yazar
Ergün DEMİR
Dr., İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Üyesi

Özet

  • Sağlık Uygu lama Tebliği (SUT), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık yardımlarını karşıladığı genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerinin bildirildiği, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ olarak tanımlanmaktadır. Bu tebliğ ile yapılan ödemeler hastanelerin finansmanının önemli bir kısmını sağlamakta ve hastane işletmelerinin geleceğini belirlemektedir. SUT, ödemeye ilişkin esaslar yanı sıra “nasıl hekimlik yapılacağı” ve “sağlık hizmeti sunulacağına” ilişkin yönlendirmeleri de içermektedir. Tebliğin gözettiği mali disiplinin korunması adına hekimler, tanı/tedavi sürecinde bilimsel uygulamalarını hekimlik meslek ilkelerine göre değil, “performans” ilkelerine göre yapmaya yönlendirilmektedir. Yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için prim ödemeleri yeterli olmamakta cep’ten katılım payı ve ilave ücret ödemesi de gerekmektedir. Bütün bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun mali disiplininin korunması gerekçesiyle yapılmaktadır. Böylesi bir ortamda öne çıkarılması gereken; ücretsiz, eşit, nitelikli bir sağlık hizmetinin, iş ve ücret güvencesi olan, insanca yaşamaya ve mesleki gelişimini sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak ücretler alan sağlık çalışanları tarafından verilmesini talep etmektir.

Summary

  • Health Practices Communique (HPC) is an off icial document published in the Off icial Gazette prescribing the following: Health services delivered to persons covered by the health insurance scheme of Social Security Institution, their dependents; rules related to eligibility to benefit from health services including transportation, daily allowance and accompaniment and prices corresponding to these as determined by the Commission for Pricing Health Services. Payments made under this communique constitute a significant source of financing for hospitals and as such determine their future as health facilities. Besides pricing, the HPC also includes directives as to “how to practise the profession of medicine” and “how to deliver health services.” For the sake of “financial discipline” that the Communique upholds, physicians engaged in diagnosis/treatment processes are directed to what is called “performance criteria” instead scientific norms and fundamental principles of the profession. It is not suff icient for citizens to make their regular contributions to benefit from health services; they have to share costs from their pockets. All these are said to be introduced for maintaining the financial discipline of the Social Security Institution (SSI). What needs to be raised as a demand under these circumstances is to have free, equal and quality health services delivered by health workers who are accorded job and pay security and paid adequately to have a decent life and professional development with satisfactory retirement benefits.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sosyal güvenlik, sağlık finansmanı, hekimlik.
    EN: social security, health financing, medicine