Yazar
Osman ÖZTÜRK
İşyeri Hekimi, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • İşçilerin sağlık harcamalarını karşılamak için bir sigorta sisteminin ve işçilere hizmet verecek hastanelerin kurulması düşüncesinin izleri Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar gider. Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinde sosyal politika alanında da bir dizi düzenleme yapılır. 1 Ocak 1946 tarihinde kurulan ve 1964’te Sosyal Sigortalar Kurumu adını alacak olan İşçi Sigortaları Kurumu, 1949 yılından itibaren kendi hastanelerini kurmaya başlar. Elli altı yıl boyunca SSK’lı işçiler ve ailelerine hizmet veren SSK hastaneleri, AKP Hükümeti’nin uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önünde engel teşkil ettikleri için 19 Şubat 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na devredilerek tasfiye edilirler.

Summary

  • The idea of establishing a security scheme to finance health expenditures of working people and hospitals to serve them can be traced back to the early years of the Republic. While Turkey was in the process of transition to multi-party regime there were series of arrangements in the field of social policy. The “Workers’ Security Institution first established on 1 January 1946 later to become “Social Security Institution” in 1964 started establishing its own hospitals in 1949. After having served to workers and their families covered by the SSK for 56 years, these hospitals were transferred to the Ministry of Health and liquidated on 19 February 2005 since regarded as an obstacle to AKP Government’s Transformation in Health Programme.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: SSK hastaneleri, sağlık hizmet sunumu, sağlıkta dönüşüm programı
    EN: SSK hospitals, health services delivery, health transformation programme