Yazar
Aslı DAVAS
Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Sağlık çalışanları iş kazası ve meslek hastalıkları açısından birçok ülkede en riskli gruplardan biri kabul edilmektedir. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, son yıllarda verimliliğin ve kalitenin arttırılması, performansa bağlı çalışma, sözleşmeli çalışma, daha az çalışanın daha fazla işi daha hızlı yapması gerekliliği gibi yeni uygulamalarla ağırlaşmıştır. Yapılan araştırmalar bu durumun, sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları, iş kazaları, işe bağlı sağlık sorunlarını, sakatlık ve iş görmezlik durumlarını arttırdığını, yenilerini oluşturduğunu ve çeşitlendirdiğini göstermektedir. Türkiye’de ise sağlık çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili durum; iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin özellikle kamu kurumlarında henüz yeni gelişmeye başlaması, işyeri hekimi ve mühendisi çalıştırma zorunluluğun ertelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının olmayışı ya da işlememesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili sürveyans sistemlerinin yetersiz olması gibi nedenlerle ihmal edilmiş durumdadır. Sağlık çalışanlarının sendikalarının bu alanda daha fazla sorumluluk alması sağlık çalışanlarının sağlığı için yaşamsal öneme sahiptir.

Summary

  • Health workers are recognized in many countries as constituting the most under-risk group in terms of occupational accidents and diseases. Working conditions of health workers have become heavier in recent years with some new approaches and practices including drive to improve quality and eff iciency, performance-related work, on-contract employment and increased speed in procedures. Studies conducted suggest that this new state of aff airs have made health workers further exposed to occupational diseases, work accidents, profession related health problems and disabilities, bringing along new and more diverse problems. The status of health workers in Turkey with respect to occupational accidents and diseases have long been overlooked due to several reasons including only recent improvements in occupational safety and health services especially in the public sector, postponement of the obligation to employ workplace doctors and engineers, absence of safety and health norms and insuff icient systems of surveillance in regard to occupational accidents and diseases. The stance of the unions of health workers in this field and their undertaking of further responsibilities is of crucial importance for the health and well-being of health workers.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık çalışanlarının sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği birimleri, hastane
    EN: health status of health workers, occupational safety and health sciences, hospital