Yazar
Bayazıt İLHAN
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Yazar
Murat CİVANER
TTB Dış İlişkiler Bürosu

Özet

  • Bu yazıda; 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Tabipler Birliği 200. Konsey toplantısına katılan Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinin toplantıya ilişkin izlenim ve düşünceleri paylaşılmaktadır.

Summary

  • In this piece; impressions and thoughts of representatives of Turkish Medical Association on World Medical Association 200th Council meeting, which was held in Oslo - Norway between April 16-18th2015, is presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, biber gazI, sağlIk çalışanlarına yönelik şiddet
    EN: World Medical Association, Turkish Medical Association, tear gas, violence towards healthcare workers