Özet

  • Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye’de 20 Temmuz 2015 ve sonrasında ortaya çıkan çatışmalı ortamın, bu ortamın yoğun olarak hissedildiği illerde sağlık hizmetleri üzerine etkileri hakkında bilgi toplanması amaçlanmıştır. Araştırmada toplumun sağlık hizmetlerine erişiminin nasıl etkilendiğini ve sağlık kurumları ile sağlık çalışanlarının çatışmalar sırasında neler yaşadığını ve nasıl etkilendiğini değerlendirmek için hazırlanan iki form aracılığı ile anahtar kişilerle yarı yapılandırılmış bireysel ve olanaklı olduğunda grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu yazı, araştırma raporunun kısaltılmış ve özetlenmiş halini içermektedir.

Summary

  • This study by the Turkish Medical Association was conducted to collect information about the eff ects of the environment of confl ict setting in after 20 July 2015 in Turkey on health services in provinces where the confl ict assumed serious dimensions. In order to find out how public access to health services was aff ected and experiences of health workers in confl ict environments, semi-structured interviews with individuals and, when possible with groups were conducted by using two types of questionnaire forms. This article presents the condensed form of the survey report.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: olağandışı durum, hızlı değerlendirme, sağlık hizmetleri
    EN: disaster, rapid assessment, health services