Yazar
Hande ARPAT
Dr., TTB Merkez Konseyi Üyesi, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Kapitalizmin yalnızca ekonomik değil, oldukça derin bir ideolojik krizden de geçmekte olduğu pek çok ideolog tarafından ele alınmıştır. Bu ideolojik krizin belirgin bir paterni olan “gericileşme” sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sağlığın da dâhil olduğu sosyal politikalara sirayet etmiştir. Bu çalışmada, sağlıkta gericileşmenin çeşitli ülke ve Türkiye örnekleri ile öne çıkan olgu ve sonuçlarının, kapitalizmin geçirmekte olduğu bu ideolojik kriz bağlamında tartışılması amaçlanmıştır.

Summary

  • It is discussed by many ideologists that, capitalism has been experiencing a deep crisis, which is not only economic in the origin but is also ideological. Religionization, which is a pattern of this crisis in the whole World and in Turkey, aff ected all the social politics involving health. In this study, it was aimed to discuss the dramatic cases and results of religionizing healthcare in the World and Turkey, within this context of this deep ideological crisis of capitalism.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: gericilik, gericileşme, kadın sağlığı
    EN: religionization, religionizing, woman health