Yazar
Sibel ÖZBUDUN
Doç. Dr., Antropolog

Özet

 • Korku, insanın da dâhil olduğu hayvanlar aleminde hayatta kalmaya ve dolayısıyla da türü sürdürmeye yönelik bir içgüdü olarak insanı önceler; ama insanla birlikte insansallaşmıştır. Ve/fakat tahakküm ve sömürünün kurumsallaşmasıyla birlikte, “korku”, ezenlerin, sömürenlerin elinde araçsallaşmış, baskı ve sömürüyü sürdürmeyi sağlayacak bir araca dönüşmüştür. Bu anlamda devlet hem bir korku düzeneği, hem de uyrukları dış tehditlere karşı koruyan bir aygıt olarak kurgulanmıştır. Korkunun bir kâr kaynağı olarak tecessüm etmesi, kapitalizmin icadıdır. Kapitalizmle birlikte korku aynı zamanda bir pazarlama aracına dönüşmüştür: Metalardan yaratılma konforlu, hijyenik, steril, güvenli dünyaya yönelik riskleri bertaraf edecek devasa bir “güvenlik” pazarı yaratmıştır kapitalizm. Ve antibakteriyel mantık ile, anti-terör mantığı tekil bir buyrultu çerçevesinde yeniden dizilime tabi tutup saldırı riski altındaki bireyin, kendisi için imal edilmiş standartları sürdürebilmek adına etkinliğinden, özgüveninden, yaratıcılığından vazgeçerek, üst, güçlü ve uzman bir iradeye boyun eğmesine yol açmıştır.
  Geliş Tarihi : 23.01.2017
  Kabul Tarihi : 21.04.2017

Summary

 • The fear, as an instinct to survive and therefore to continue the species in animal world, which also includes the human being, prioritizes human; however it has been humanized along with the human being. Nevertheless, through the institutionalization of domination and exploitation, “fear” was instrumentalized at the hands of the oppressors and exploiters, transformed into an instrument enabling to maintain oppression and exploitation. In this sense, the state was built both as a fear mechanism and as a device protecting its citizens against external threats. The embodiment of fear as a source of profit is an invention by capitalism. Concomitant with capitalism, the fear was also turned into a marketing tool. Capitalism created a huge “security” market to eliminate the risks to comfortable, hygienic, sterile and safe world made of commodities. It rearranged the antibacterial reasoning and anti-terror logic within the frame of a singular decree and caused the individuals at risk of being attacked to give up their activities, self-confidence, and creativity and to submit to a superior, strong and specialist willpower to be able to maintain the standards manufactured for them.
  Received : 23.01.2017
  Accepted : 21.04.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: korku, kapitalizm, korku idaresi , hijyen, terörizm
  EN: Fear, capitalism, risk management, hygiene, terrorism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 23.01.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.04.2017