Yazar
Gökçe ZEYBEK KABAKCI
Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet

  • Duygular, insan psikolojisiyle ilişkili olduğu kadar toplumsal ve kültürel karşılaşmalarla da şekillenmektedir. Nitekim korku duygusu, sadece belirli bir tehlikeye karşı verilen fizyolojik bir tepki değil; aynı zamanda kimliklerimizi, gündelik hayat içindeki davranışlarımızı ve ilişkilerimizi de belirleyendir. Bu yaklaşımdan hareketle bu çalışma, bireysel korkuların, gündelik yaşam içinde nasıl deneyimlendiğini anlamaya dönük bir çabadır. Bu yolla bireysel korkuların toplumsal ve kültürelle kurduğu ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bunun için verisi derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmış nitel, tanımlayıcı bir çalışma tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini lisansüstü eğitimlerini sürdüren, 25-30 yaş arasındaki genç akademisyen kadınlar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yedi kadınla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Mülakatlar boyunca eğitimli kadınların korkularını nasıl anlamlandırdıkları ve deneyimledikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Geliş: 23.03.2017 Kabul : 21.05.2017

Summary

  • Emotions are shaped through social and cultural encounters as well as they are related human psychology. Thus, emotion of fear is not just a refl ex against a specific threat, but also determines our identities,behaviors and relations in everyday life. Based on this approach, this study attempts to understand how individual fears are experienced within everyday life. By this way, it is aimed to explain the relation between individual fears and social and cultural structure. Therefore an explanatory qualitative research whose data are collected by in-depth interviews is designed. The sample of the study consists of young academician women who are graduate/post graduate students and at the age of between 25 to 30. Accordingly, in-depth interviews are made with seven women. Through the interviews it is endeavored to read how educated women make sense and experience their fears.
    Received : 23.03.2017
    Accepted : 21.05.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: korku, kaygı, duygu, gündelik hayat, akademisyen kadınlar
    EN: fear, anxiety, emotion, everyday life, academician women