Yazar
Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL
Yrd.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü

Yazar
Selda BULUT
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Özet

 • Yaşlanma süreci, bireyin doğduğu andan ölümüne kadar süren biyolojik bir süreçtir. Ancak çağımızda yaşlanma konusu da müdahale edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak tanımlanmakta ve buna yönelik önlemler önerilmektedir. Bu önlemler ise piyasa koşullarında metalaşmakta ve alınıp satılabilir hâle gelmektedir. Yaşlılığın tıbbi ve müdahale edilebilir bir süreç olarak kitlelere yayılmasında medya önemli bir araç işlevi görmektedir. Bu bağlamda anti-aging ve yaşlanma olgularına yönelik medya programlarında kullanılan söylemlerin ortaya konması önemli bir konu haline gelmektedir. Bu araştırmada ‘advertorial’ türü yayınlarda yaşlanma ve yaşlanma karşıtı önlemlere yönelik ne tür söylemler geliştirildiğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bunun için Hürriyet gazetesinin çevrimiçi web sitesi analiz edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran tarihlerine ilişkin olarak Kelebek-Sağlık sayfasında yer alan yaşlanma, yaşlılık ile ilgili yazılar tesadüfi örneklemle incelenmiştir. Araştırmada advertoriallarda yaşlanmanın müdahale edilmesi gereken bir süreç olarak temsil edildiği ve bunun için uzmanlar tarafından desteklenen önlemlerin sunulduğu ve böylece advertoriallarda örtük olarak birtakım hizmet ve müdahalelerin tüketiciye reklam olarak verildiği ortaya çıkmıştır.
  Geliş Tarihi : 03.05.2017
  Kabul Tarihi : 20.06.2017

Summary

 • Aging is a biological phenomenon lasting from birth to death. Nevertheless today aging is regarded as a treatable and preventable disease and ways for its prevention are widely discussed. Methods for prevention of aging are getting commoditised in the market. Media is seen as a very important tool for the dissemination of aging as a medical process to the society. Therefore demonstration of the discourse of media regarding aging and anti-aging and the ways used are important research subjects. The aim of this research is to reveal the discourse about aging and antiaging in the advertorials. The news of Hürriyet newspaper’s website between January and June 2016 were analysed. The news were evaluated using random sample technique. As a result, aging in advertorials was represented as a process which needs to be intervened and treated and arrangements for anti-aging were suggested by authorities. Consequently, some services, products and arrangements about anti-aging were found to be embodied into the advertorials.
  Received : 03.05.2017
  Accepted : 20.06.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: anti-aging, yaşlanma, advertorial, medya
  EN: anti-aging, aging, advertorial, media

Geliş Tarihi / Received Date
 • 03.05.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 20.06.2017