Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi

Özet

 • Bu çalışmada, doğa için mücadele özel mülkiyet, doğa ve insan üçgeninde ele alınmıştır. Günümüzde doğa için mücadelenin, özünde, “antikapitalist bir mücadele”, Türkiye ve benzer bağımlı kapitalist ülkelerde doğa için mücadelenin ise “hem antikapitalist hem de antiemperyalist bir mücadele” olduğu gerekçeleriyle ortaya konmuştur. Ayrıca, doğanın ekonomi politiği kapsamında, 1990’lı yıllardan itibaren dünya genelinde yaşanmakta olan dönemin, “yeni ve ucuz değişmez sermaye arayışı dönemi” olarak adlandırılmasının gerekçesi, emperyalist ve bağımlı kapitalist ülkeler arasındaki ilişkiler sayısal verilere de dayandırılarak paylaşılmıştır.
  Geliş Tarihi : 06.02.2017
  Kabul Tarihi : 23.03.2017

Summary

 • In this study, the struggle for nature was addressed within the triangle of private property, nature and human being. Along with its reasons, it was revealed that the struggle for nature is, in essence, “an anti-capitalist struggle” and in Turkey and similar dependent capitalist countries it is “both anti-capitalist and anti-imperialist struggle” today. Besides, within the scope of the political economy of nature, the reason why the new period beginning from 1990s around the World has been named ”the period of looking for new and cheap fixed capital” and the relationship between the imperialist and dependent capitalist countries, including relevant data, were explained.
  Received : 06.02.2017
  Accepted : 23.03.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: özel mülkiyet, doğa, mücadele, kapitalizm, emperyalizm
  EN: private property, nature, struggle, capitalism, imperialism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 06.02.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 23.03.2017