Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi

Özet

 • Kömürlü termik santraller, santral çevresinde yaşayanlarda rahatsızlanmaya, hastalanmaya ve erken ölümlere yol açan doğrudan sağlık etkilerinin yanında; küresel ısınma ve iklim değişikliklerine katkıları nedeniyle yaralanma, hastalanma ve ölümler gibi dolaylı sağlık etkilerinin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Sermayenin daha fazla kâr elde etmek arzusuyla, halk sağlığına olumsuz etkilerine aldırış etmeksizin kurmaya çalıştığı kömürlü termik santraller, hem dünyanın birçok yerinde hem de ülkemizde tepki ile karşılanmış; toplumun duyarlı kesimleri tarafından güçlü bir direnişin örgütlenebildiği yerlerde kömürlü termik santrallere karşı etkin bir mücadele yürütülmüştür. Halkın, kendi sağlığını korumak için tek çıkar yolu örgütlü mücadeledir ve bu yazıda dünyada ve Türkiye’de kömürlü termik santrallere karşı yürütülen mücadelelerden bazı örneklerde gözlendiği gibi; kararlılıkla yürütülen etkin mücadelelerin başarı ile sonuçlandığı ortadadır.
  Geliş Tarihi : 14.04.2017
  Kabul Tarihi : 19.06.2017

Summary

 • Coal-fired thermal power plants, besides their direct health eff ects that lead disorders, illnesses and early deaths among people living in the vicinity of the plant, cause indirect health eff ects such as injury, illness and death due to their contributions to global warming and climate changes. Coal-fired thermal power plants that the capital, with the desire for more profit, tries to build without taking into account their negative eff ects on public health, have been met with reaction both in the World and in Turkey. Active struggles against coal-fired thermal power plants have been carried out where a strong resistance could be organized by the conscious segments of society. The only way for people to protect their own health is organized struggle. As seen in this article through the examples of the struggles taken place around the World and in Turkey against coal-fired thermal power plants, it is obvious that the active struggle, which has been carried out resolutely leads to success.
  Received : 14.04.2017
  Accepted : 19.06.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kömürlü termik santral, çevre, çevre platformları, çevre mücadelesi
  EN: coal-fired thermal power plant, environment, environment platforms, environmental struggle

Geliş Tarihi / Received Date
 • 14.04.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 19.06.2017