Yazar
Ömür KURT
Doktora Öğrencisi, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Özet

 • Küresel kapitalizmin günümüzdeki evresinde doğal varlıklar hızla metalaştırılmakta; müştereklere kolektif erişim olanaksız hâle getirilmektedir. Su varlıkları da bu sürecin bir parçasıdır. Makalede ülkemizde ve dünyada suyun metalaştırılması süreci rakamlarla yansıtılırken, sürecin karşı tepkisi olarak müşterekleri yeniden talep eden su mücadelelerine ayna tutulmaktadır. Bu amaçla, kuşbakışı bir bakışla, dünyada ve ülkemizdeki mücadeleler değerlendirilmiş ve mücadeleler, suyun bir insan hakkı olarak kabulünü ana gaye sayan hukuk-eksenli mücadeleler ve hukuk yoluna başvurmakla beraber, mücadele hattını fiili mücadele üzerinden ören praksis-eksenli mücadeleler olarak kategorize edilmiştir. Makalenin savı şudur ki; hukuk eksenli mücadeleler bir müşterek olarak su varlıklarını savunma mücadelesinde yeterince güçlü bir hat örememektedirler. Zira kimi sermaye grupları da suyu bir insan hakkı olarak kabul etmektedir. Ayrıca bu hattın temel aldığı suyun devlet mülkiyetinde kalması hedefi, suyun özelleştirilmesini önlese de, suyun ticarileştirilmesinin önüne geçememektedir. Bu nedenle mücadelelerde fiili mücadelenin esas olmasında fayda vardır. Müşterekleri savunmak devlet mülkiyeti savunusuna indirgenmemelidir. Bu anlamda mücadelelerin bilgisinin üretilmesinde hukuki bir yaklaşımdan ziyade, yalnızca hukuki mücadeleleri değil toplumsal pratikleri de göz önüne alan politik bir yaklaşım izlenmelidir.
  Geliş Tarihi : 30.03.2017
  Kabul Tarihi : 05.06.2017

Summary

 • In the current stage of global capitalism, the natural assets are rapidly commoditized making the collective access to the commons impossible. The water assets, too, constitute a part of this process. As the commoditization of water in Turkey and in the World is refl ected through figures in the article, the water struggles reclaiming commons as the counter-reaction of the commoditization process are mirrored. For this purpose, the struggles in Turkey and in the World are evaluated with a panoramic view. The struggles are categorized as the law-oriented struggles whose main objective is the recognition of right to water as a human right on the one hand and the praxis-oriented struggles that weave the axis of the struggle on the basis of factual struggle notwithstanding taking legal action on the other hand. The article argues that law-oriented struggles are short of building a strong track for the defense of water assets as a common. Because, for instance, certain capital groups also recognize water as a human right. Moreover, the aim of the maintenance of water under public (state) property, one of the fundamentals of law-oriented approach, falls short of precluding the commercialization of water though it can prevent privatization. Thus, factual struggle, praxis, needs to be the basis of the struggle. The defense of the commons should not be reduced to the defense of public (state) property. In this sense, a political eye rather than a legal eye need to be embraced in the production of the knowledge of the struggles taking into account not only the legal struggles but also the social practices.
  Received : 30.03.2017
  Accepted : 05.06.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: müşterekler, metalaştırma, su mücadeleleri, hukuk, praksis
  EN: commons, commoditization, water struggles, law, praxis

Geliş Tarihi / Received Date
 • 30.03.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 05.06.2017