Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Tıbbi turizm, termal turizm, yaşlılara ve engellilere yönelik çeşitli hizmetler gibi bir grup hizmetleri kapsayan sağlık turizmi son yıllarda uluslararası sağlık alanında daha fazla gündeme gelmektedir. Sağlık turizmi alanının kapsamı, uygulanma biçimleri, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarıyla ilişkisi, neden olabildiği etik sorunlar, üzerinde durulan konu başlıklarından bazılarıdır. Toplum ve Hekim’in bu özel dosyasında konu çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta ve irdelenmektedir.

Summary

  • In recent years, health tourism, which includes a range of services such as medical tourism, thermal tourism, various services for elderly and disabled, has become more popular in the field of international health care. The scope of the health tourism field, the forms of its implementation, its relationship with national and international health policies, the ethical problems it may cause are some of the topics emphasized. In this special file of the Community and Physician, health tourism is addressed and examined thoroughly.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık turizmi, tıbbi turizm, küreselleşme
    EN: health tourism, medical tourism, globalization