Yazar
Başak CAN
Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Özet

 • Bu yazı, menopoz ve çift cinsiyetlilik üzerine yapılmış etnografik çalışmalardan hareketle tıbbi antropolojinin getirdiği farkındalıkların daha iyi tıbbi teşhis ve tedavi yollarının geliştirilmesi için önemine işaret etmektedir. Bu araştırmalardaki iki bulgunun altı çizilmektedir. 1) İnsan biyolojisi modern tıbbın hayal ettiği evrensellikten uzaktır, tam tersine çevresel, tarihsel ve kültürel koşullar içinde sürekli farklılaşır. O yüzden biyolojileri yerellikleri üzerinden düşünmek önemlidir. 2) Modern tıp boşlukta üretilmez, aksine pek çok aktörün, teknolojinin ve bedenin belli bir mekan ve zaman içindeki etkileşiminin sonucudur. Dolayısıyla doktorlar, içinde yaşadıkları toplumlardaki çeşitli önyargı ve normlardan etkilenirler. Tıbbi antropoloji getirdiği bu farkındalıklarla daha iyi bir tıp eğitiminin, daha nesnel tıbbi bilgi üretiminin ve daha iyi bir tedavi sürecinin gerçekleşmesine katkıda bulunabilir.
  Geliş Tarihi : 03.07.2017
  Kabul Tarihi : 06.10.2017

Summary

 • Drawing upon ethnographic research on menopause and intersexuality, this article points out the importance of awareness brought about by medical anthropology for developing better ways of medical treatment and diagnosis. Two findings of this literature are highlighted: 1) Human biology is far from having universal qualities as imagined in modern medicine, on the contrary it is subject to diff erentiation due to environmental,historical and cultural circumstances. This is why, it is important to think of biology in terms of its locality. 2) Modern medicine is not produced in a vacuum, rather it is a product of the interaction of multiple actors, technologies and bodies in a certain place and time. Therefore, doctors are always infl uenced by various prejudices and norms of the society that they are living in. Being aware of these points might contribute to the realization of a better medical training, more objective medical knowledge production and a better treatment process.
  Received : 03.07.2017
  Accepted : 06.10.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: tıbbi antropoloji, biyotıp, yerel biyolojiler, menopoz, çift cinsiyetlilik
  EN: medical anthropology, biomedicine, local biologies, menapouse, intersexuality

Geliş Tarihi / Received Date
 • 03.07.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 06.10.2017