Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)

Özet

  • Üç Kasım 2002’de yapılan seçimlerle başlayan AKP’nin tek parti iktidarı on beş yılını doldurdu. Sağlık, AKP’nin öncelikli icraat ve propaganda alanlarından biri oldu. On beş yılda sağlıkta finansmandan hizmet sunumuna, birinci basamaktan tıp fakültelerine, istihdamdan eğitime büyük bir alt üst oluş yaşandı. Toplum ve Hekim On Beş Yılın Bilançosu dosyasında öncelikle AKP döneminin siyasi ve ekonomik analizi yapılıyor, çalışma yaşamındaki gelişmeler aktarılıyor; sonrasında bu dönemin sağlıkta politikaları farklı konu başlıklarında ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.

Summary

  • The single party government of the AKP starting with the general elections of 3 November 2002 has completed its 15th year. During this period health became AKP’s priority area in practice and propaganda. In the same period there have been radical changes from health financing to service delivery, from first step services to schools of medicine and from employment to education. In its section “Balance Sheet of Fifteen Years” the Community and Physician firstly engages in political and economic analysis of the AKP period along with developments in working life, and then addresses in detail the health policies of the period under diff erent topical headings.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: AKP, Sağlık “Reformu”, sağlıkta memnuniyet, bilanço
    EN: AKP, Health “Reform”, client satisfaction in health, balance sheet