Yazar
Zeliha Aslı ÖCEK
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

 • Bu yazıda sağlık reformlarının birinci basamak sağlık hizmetleri açısından çizdiği yol tanımlanmış, Türkiye’de birinci basamağın AKP öncesi iktidarlar döneminde başlayan piyasalaştırılma süreci özetlenmiş, AKP ve aile hekimliği ile birlikte gerçekleşen değişim dört evreye ayrılarak değerlendirilmiştir. Evrelerin ayrılmasında aile hekimliğinin geldiği noktalar kriter alınmıştır. Birinci basamağın en temel özelliklerinin yok edildiği ve bu nedenle aile hekimliği modeline geçişin basit bir örgütlenme yapısı değişimi olarak değerlendirilemeyeceği, güvencesizlik, müşteri memnuniyeti baskısı, rekabet, girişimci rolü, işveren-işçi ilişkisi gibi etmenlerin yaşamlarına girmesiyle birlikte birinci basamak emekçilerinin de artık bambaşka bir kimlik kazandığı sonucuna varılmıştır.
  Geliş Tarihi : 01.11.2017
  Kabul Tarihi : 28.12.2017

Summary

 • In this article, the direction for primary care services within healthcare reform is defined. The comodification process of primary care in Turkey began before the Justice and Development Party (AKP) came to power; changes in the model of family medicine after the AKP arose were assessed in four phases. In separating the phases, the stages of transition in the family medicine model were used as criteria. It was concluded that changes to the family medicine model can not be considered as a simple organizational change because of the destruction of the attributes of primary care. The introduction of many factors in the profession today, including insecurity, consumer satisfaction, competition, entrepreneurship, and the employee-employer relationship have shaped a totally diff erent identity for primary health care workers.
  Received : 01.11.2017
  Accepted : 28.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği, sağlık reformlar
  EN: primary care services, family medicine, health reforms

Geliş Tarihi / Received Date
 • 01.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.12.2017