Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Hakem Kurulu üyesi

Özet

 • Daha önceki siyasi iktidarlar tarafından da niyet edilen ama gerçekleştirilemeyen “sağlık reformu” on beş yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) adı altında hayata geçirildi. Bu süreçte Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilerek tasfiyesinden devlet hastanelerinin yapısının değiştirilmesine, sağlık ocaklarının kapatılmasından aile hekimliği sistemine geçilmesine, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kurulmasından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulanmasına bir dizi değişiklik gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihi boyunca kendi dinamikleriyle bir arpa boyu büyüyemeyen özel sağlık sektörü de bu dönemde kamusal kaynakları kullanarak hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl içinde ise önce 16 Nisan referandumunun hemen arifesinde primini kendisi ödeme zorunluluğu olan GSS’liler için daha önceki kademeli prim uygulaması yerine tek prim uygulamasına geçildi; ikinci olarak da, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SDP’nin en önemli bileşenlerinden olan Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve devlet hastanelerindeki yeni yapılandırmadan geri dönüldü. SDP’deki bu iki önemli revizyon/kırılma aslında başlangıçta “sağlık reformu” içeriğinde olmayıp sonradan dahil edilen “Şehir Hastaneleri” ile birlikte düşünüldüğünde SDP’nin başlangıç hedefl erinden önemli sapmalar yaşandığı ve halen açık olarak tanımlanmasa da bundan sonra farklı bir yöne doğru evrileceği görülmektedir.
  Geliş Tarihi : 28.12.2017
  Kabul Tarihi : 15.01.2018

Summary

 • “Health reform” that used to be in the mind of earlier ruling parties without being realized has been given eff ect by the Party for Justice Development which is in power for the last fifteen years under the heading “Transformation in Health Programme” (THP). During this process a range of changes has been introduced from the liquidation of Social Security Institution hospitals by their transfer to the Ministry of Health to changes in state hospitals; from the closure of health centres to transition to family medicine system; and from the introduction of General Health Insurance (GHI) to the practice of Supplemental Health Insurance. The private health sector too, whose growth remained nil throughout the history of the Republic enjoyed a rapid surge by using public funds in this period. Within the past year, firstly just before the April 16 referendum single contribution model replaced payment in steps for GHI for persons who have to make their contributions personally. Secondly, with the Decree no. 694 in Force of Law there was return back from the new organization in the Ministry of Health and new structuring in state hospitals which were the most important components of the THP. Considered together with “city hospitals” which were originally not included in the “health reform” but introduced later, these two significant revisions/breaks in the THP indicate that the programme experiences major deviations from its original objectives and is destined to a diff erent direction from now on.
  Received : 28.12.2017
  Accepted : 15.01.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlıkta dönüşüm programı, genel sağlık sigortası, özel sağlık sektörü, şehir hastaneleri, revizyon/kırılma
  EN: transformation in health programme, general health insurance, private health sector, city hospitals, revision/ break

Geliş Tarihi / Received Date
 • 28.12.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.01.2018