Yazar
Muzaff er ESKİOCAK
Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

 • Sağlıkta neoliberal dönüşüm, topluma dayalı koruyucu hizmetlerden liste kişilerine başvuruya dayalı negatif performans tehdidi altında seçilmiş koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasına geçiş ile sürmektedir. Bu çalışmanın amacı 24 Ocak 1980’de başlayan sürecin son 15 yılının sonuçlarını Türkiye’de kadınların ve çocukların sağlığı ve koruyucu hizmetlerden yararlanma üzerinden değerlendirilmesidir. Değerlendirmede Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Örgütü (UNDP) gibi kuruluşların yayınladıkları raporlar temel alınmıştır. Değerlendirmede Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl erinin “Ardında Kimseyi Bırakma!” mottsu üzerinden eşitsizlik kurbanlarına bakmaya özen gösterilmiştir. Anne ve bebek ölümlerinde kabul edilemez bir yükseklik vardır. Türkiye’nin kadın ve çocuk sağlığı açısından Dünya ölçeğinde sıralamadaki yerlerinde kabul edilemez bir gerilik/gerileme vardır. Bebek ölümlerinde eşitsizlik görülen toplumsal kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinde iyileşme bir yana durağanlaşma ya da kimi zaman kötüleşme söz konusudur.
  Geliş Tarihi : 20.11.2017
  Kabul Tarihi : 29.12.2017

Summary

 • Neoliberal transformation in health continues with a shift from community based protective services to the delivery of protective services selected under the threat of negative performance based on application to enlisted persons. The objective of the present study is to assess the outcomes of the last 15 years of a process that started first in 24 January 1980 with respect to maternal and child health and utilization of protective services. The assessment builds on Demographic and Health Surveys conducted in Turkey and reports published by various organizations including the World Health Organization, United Nations Children’s Fund and United Nations Development Programme (UNDP). The study pays particular attention to the victims of inequality on the basis of the motto “leaving no one behind” under the Sustainable Development Goals. Maternal and infant deaths in Turkey are unacceptably high. Also unacceptable is Turkey’s retrogression in the worldwide ranking in terms of maternal and child health. In terms of infant mortality, there is no headway but even worsening in the access of disadvantaged groups to health services leaving aside any improvement.
  Received : 20.11.2017
  Accepted : 29.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: neoliberal dönüşüm, Kadın sağlığı, çocuk sağlığı, Türkiye
  EN: neoliberal transformation, maternal health, child health, Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
 • 20.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.12.2017