Yazar
Özgür ERBAŞ
Avukat, Türk Tabipleri Birliği

Özet

 • Kamu özel ortaklığı kamu hizmetini dönüştürür. Bu dönüşüm, hizmeti sunanları ve hizmetten yararlananları doğrudan etkiler. Kamu hizmetine şirketlerin kamu özel ortaklığı marifetiyle katılması, kamu kaynaklarının takibini zorlaştırır. Şirketlerle yapılan uzun süreli sözleşmeler nedeniyle, seçimle oluşacak iktidarların vaatlerini yerine getirmeleri güçleşir. Borçlanma maliyetlerinin yüksekliği uzun vadede yoksulluğun artmasına neden olur. Kamu özel ortaklığı doğası gereği yolsuzluk, yolsuzluk da yoksulluk yaratır. Uzun süreli ve sert yapıdaki sözleşmeler yapısı gereği demokrasiyi tehdit eder. Getiri odaklı hizmet sunumu, ihtiyaç sahiplerinin kamu hizmetine erişimini güçleştirir.
  Geliş Tarihi : 02.10.2017
  Kabul Tarihi: 28.11.2017

Summary

 • Public-private partnership transforms public services. This transformation directly aff ects both service providers and its beneficiaries. Theparticipation of private companies to public service delivery through public-private partnerships makes it diff icult to keep track of public resources. Due to long-term contracts with companies elected governments face diff iculty in fulfilling their commitments. High costs of borrowing trigger poverty in the long term. By its very nature, public-private partnership embodies corruption and corruption leads to poverty. Long-term contracts with rigid clauses structurally threaten democracy. Service delivery focusing on returns makes it diff icult for people in need to have access to services.
  Received : 02.10.2017
  Accepted : 28.11.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kapitalizm, kamu özel ortaklığı, yolsuzluk, yoksulluk, demokrasi
  EN: capitalism, public-private partnership, corruption, poverty, democracy

Geliş Tarihi / Received Date
 • 02.10.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.11.2017