Yazar
Raşit TÜKEL
Prof. Dr., Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Özet

 • İşyerinde şiddet, son yıllarda Türkiye’de sağlık alanında önde gelen sorunlardan biridir. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları esas olarak hastalardan ve yakınlarından gelen ve şiddet davranışı ile sonuçlanan artmış bir saldırı riski altındadırlar. Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği Beyaz Kod uygulaması başvuruları, 1 Ocak 2013-30 Haziran 2017 tarihleri arasında 51 bin 348 sağlık çalışanının şiddete uğradığını göstermiştir. İşyerinde şiddete uğrama sonrasında ortaya çıkan en yaygın psikolojik sorunlar, iş doyumunun ve yaşam kalitesinin azalması ve de travma ve stresle ilişkili bozuklukların görülmesidir. Ülkemizde 14 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve sağlık hizmet sunumunun niteliğini olumsuz etkilemiştir. Sağlık alanında işyerinde şiddetin nedenleri araştırıldığında, neoliberal sağlık politikaları, hastaların ve ailelerinin sağlık sisteminden karşılanmayan beklentileri, eğitim yetersizlikleri, koruyucu bir yasanın olmaması sıralanabilir. Yakın dönemde politikacıların sağlık çalışanlarını değersizleştiren söylem ve davranışları da sağlıkta şiddet sorununun büyümesi için uygun ortam oluşturmuştur. Hükûmet bu sorunu ciddiyetle ele almalı ve sağlık alanında şiddeti önlemek için Sağlıkta Dönüşüm Programının terkedilmesi de dâhil olmak üzere gerekli politikaları ve buna yönelik uygulamaları hayata geçirmelidir. Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet davranışlarının azaltılması amacıyla önerdiği sağlıkta şiddet yasa taslağı bir an önce yasallaştırılmalıdır.
  Geliş Tarihi : 09.10.2017
  Kabul Tarihi : 04.12.2017

Summary

 • Workplace violence has become a prominent problem in healthcare in Turkey in the recent years. Medical doctors and other healthcare workers face an increased risk of work-related assaults resulting primarily from violent behavior of the patients and/or their relatives. “White code” applications reported by the Ministry of Health showed that 51.348 violent aff airs had occurred from January 1, 2013 to June 30, 2017. The most common psychological problems seen after exposure to workplace violence are reduced job satisfaction and quality of life and also development of trauma and stress-related disorders. Health Transformation Program which has been put into practice in our country for 14 years has aff ected negatively both the working conditions of healthcare workers and the quality of health service delivery. When the reasons of workplace violence in healthcare are investigated, neoliberal health policies, unmet expectations of patients and their family from the healthcare system, educational inadequacy, lack of preventive law may be listed. Statements and practices made by politicians in the recent period that discredit healthcare workers have also predisposed to the growth of the problem. The government must take the problem seriously and apply necessary policies and procedures including abandonment of Health Transformation Program in order to prevent workplace violence in healthcare. The draft law proposed by Turkish Medical Association for the purpose of reducing violent behaviors towards health professionals has to be enacted into law as soon as possible.
  Received : 09.10.2017
  Accepted : 04.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: işyerinde şiddet, sağlık çalışanları, sağlıkta dönüşüm programı, sağlıkta şiddet yasa tasarısı
  EN: workplace violence, healthcare workers, health transformation program, healthcare violence draft law

Geliş Tarihi / Received Date
 • 09.10.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 04.12.2017