Yazar
Özlem ÖZKAN
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi

Yazar
Yücel DEMİRER
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi

Özet

  • Dinsel inanç ve buna bitişik siyasal tercihler son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de genelde toplumsal yaşamı, özelde sağlık sisteminin bütün parçalarını derinden etkilemekte, bizleri daha önce karşılaşmadığımız türden soru ve sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. “Dinin Siyasallaşması ve Sağlık” konulu Dosya’nın amacı, dünyada ve Türkiye’de kapitalizm bağlamı içinde dinin siyasallaşması ile sağlık ve sağlık hizmetleri ilişkisini, bu ilişkinin yol açtığı sonuçları ele almaktır.

Summary

  • In recent years, religious faith and associated political preferences profoundly aff ect social life in general and all components of the health system in particular throughout the word and in Turkey posing questions and problems that we have not faced before. The objective of the dossier on “Politicization of Religion and Health” is to address the relationship between the politicization of religion and health services in the context of capitalism and the outcomes of this relationship.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: din, dinin siyasallaşması, dinsel inanç, kapitalizm, sağlık hizmeti
    EN: religion, politicization of religion, religious faith, capitalism, health services