Yazar
Yücel DEMİRER
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi

Özet

 • Bu makale, Türkiye’de din ve siyaset arasındaki ilişkinin tarihsel dinamiklerinin gelişimine ilişkin analitik bir çerçeve sağlamayı hedefl emektedir. Bir yandan Osmanlı Devleti’nin başlangıcından itibaren, dinin Türk ulusal kimliğinin oluşumu ve farklı dönemlerdeki toplum mühendisliği süreçlerindeki kritik öneminin açıklanmasına gayret edilirken, diğer yandan egemen eğilimin aksine, dinsel alanın siyasetin gerekleri doğrultusunda nasıl düzenlendiği sergilenecektir. Yazının temel amacı, sağlık çalışanı okurlar için, Türkiye’de dinin siyasal etki düzeyinin gerekçeleri bu ilişkinin kültürel, toplumsal ve siyasal arka planına ışık tutulmasıdır.
  Geliş Tarihi : 15.01.2018
  Kabul Tarihi : 28.02.2018

Summary

 • This article intends to provide an analytical framework about the development of the historical dynamics of the relation between religion and politics in Turkey. While on the one hand it tries to explore the critical position of religion during the formation of the Turkish identity and the social engineering practices in various periods since the beginning of the Ottoman State, on the other hand, in contrast to the hegemonic understanding, the manipulation of the sphere of religion by the politics will be displayed. The main goal of the article is to shed lights on the reasons of the infl uence of the religion on politics and cultural, social and political background of this relation to the medical professional readers.
  Received : 15.01.2018
  Accepted : 28.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: din ve siyaset, Türkiye siyasal hayatı, din ve devlet ilişkisi, Türkiye’de laiklik
  EN: religion and politics, political life in Turkey, the relation between religion and state, laicism in Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
 • 15.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.02.2018