Yazar
Hande ARPAT
Dr., Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

 • Kadın genital mutilasyonu, dünyada her yıl milyonlarca kız çocuğu ve kadının sağlığını ve hayatını tehlikeye atan, hiç bir tıbbi gerekçe ve faydası olmayan, ataerkil ve dinci gerici dinamiklerin tetiklediği, bilim dışı bir uygulamadır. Bu uygulama, insan hakları ihlali kapsamında ele alınmaktadır. Bu çalışmada da kadın genital mutilasyonunun ataerki ve dinsellik ilişkisi insan hakları perspektifi ile ele alınıp incelenmesi amaçlanmıştır.
  Geliş Tarihi : 10.01.2018
  Kabul Tarihi : 28.02.2018

Summary

 • Female genital mutilation is a non-scientific procedure which annually risks the health and lives of millions of girls and women around the World, has no medical reason and benefit and is triggered by patriarchy and conservatism. This procedure is considered as a violation of human rights. In this study, it is aimed to discuss the relationship between female genital mutilation, patriarchy and conservatism through the perspective of human rights.
  Received : 10.01.2018
  Accepted : 28.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kadın genitalmutilasyonu, kadın sünneti, ataerki, dinsellik, muhafazakârlık, cinsiyete dayalı şiddet
  EN: female genital mutilation, female circumcision, patriarchy, religionization, conservatism, gender based violence

Geliş Tarihi / Received Date
 • 10.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.02.2018