Yazar
Lale TIRTIL
Dr., Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu Büyük Çekmece Şube Müdürlüğü

Özet

 • Doğurganlık üzerindeki ataerkil denetim, en belirgin hâliyle kürtajın sınırlandırılması ya da yasaklanması durumunda görülebilir. Kadınların düşük/kürtaj deneyimlerinin tarihsel süreci yasakların izi sürülerek incelediğinde; din, devlet, aile, hukuk ve tıbbın doğurganlığı düzenlediği anlaşılmaktadır. Kürtaj, ; dini, kültürel, ekonomik ve bilimsel olarak tartışılırken, siyasal iktidar, nüfusun yeniden üretimi, ailenin ve üretim ilişkilerinin sürekliliği yönünden yasal denetim mekanizmaları oluşturmuştur. İslam ve Hıristiyan gibi dinler kürtaj yaklaşımlarında farklılık gösterseler de her ikisi de yasakların dayanağı olmuştur ve süreç içinde giderek siyasallaşarak, ataerkil iktidar yapısını güçlendirmiştir. Bilimsel gelişmeler kürtajı tıbbileştirmiş, ancak bu özellikle ataerkil iktidarın etkisini engelleyememiştir.
  Geliş Tarihi : 18.01.2018
  Kabul Tarihi : 16.03.2018

Summary

 • Patriarchal control over fertility is most manifested in the case of abortion ban or restrictions. When we examine women’s historical experience of abortion and/or miscarriage by tracing these prohibitions we understand that religion, state, family, law and medicine, they all regulate/control fertility. While abortion has been discussed within religion, culture, economics and science, the political power has created its legal control mechanisms in order to control reproduction and population, continuity of family and relations of production. Although Islam and Christian such as religions may diff er in detail in their approach to abortion, they are both aligned themselves with oppression, and increasingly became politicized and contributed to and strengthened the patriarchal power structure. Scientific developments have medicalized abortion, however did not hindered the infl uence of the aforementioned especially patriarchal power.
  Received : 18.01.2018
  Accepted : 16.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kürtaj, hukuk, din, İslam, Hıristiyanlık, kürtaj yasağı
  EN: abortion, law, religion, Islam, Christianity, abortion ban

Geliş Tarihi / Received Date
 • 18.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 16.03.2018