Yazar
Setenay S. YALINBAŞ
Uludağ Ü niversitesi Tıp Fakü ltesi 5. Sınıf öğrencisi

Yazar
Filiz BULUT
Uludağ Ü niversitesi Tıp Fakü ltesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Doktora öğrencisi

Yazar
M. Murat CİVANER
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.

Özet

 • Son yıllarda çeşitli nedenlere bağlı olarak artan şiddet olayları sağlık iş kolunda daha sık görülmekte, şiddetin sağlık çalışanlarına yönelik birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, hekim adaylarının sağlıkta şiddet karşısındaki düşünceleri ve mesleğe yönelik bakışlarının nasıl etkilendiği araştırılmaktadır. Araştırmaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde birinci sınıfta olan 163, üçüncü sınıfta olan 146 ve altıncı sınıfta olan 99 öğrenci olmak üzere toplam 408 öğrenci katılmıştır. Kesitsel tipteki araştırmanın verileri, araştırmacılarca geliştirilen 17 soruluk bir anket formu ile toplanmıştır. Öğrencilerin %55.2’si hasta ya da yakınlarından kendilerine yönelen şiddete uğramış ya da tanık olmuştur. Fiziksel ya da sözlü şiddete bir biçimde maruz kalan öğrenciler, genel olarak şiddet sorununun mesleki geleceğe dair kaygılarını artırdığını, insanlara yardımcı olma motivasyonlarını düşürdüğünü anlamlı düzeyde daha fazla belirtmişlerdir. Öğrencilerin %55.7’si şiddete maruz kalması durumunda “karar alırken cesaretini kaybedeceğini”, %55.6’sı “hastalardan soğuyacağını”, %50.6’sı ise “riskli vakalara müdahale etmek istemeyeceğini” belirtmiştir. Öğrencilerin dörtte biri tıp fakültesine başlarken sahip oldukları ideallerden uzaklaşmakta ve hastaların verilen emekleri hak etmediğini düşünmektedirler. Altıncı sınıf öğrencileri şiddetten anlamlı düzeyde daha fazla olumsuz etkilenmektedir. İki öğrenciden birinin şiddete bir biçimde maruz kalmış olması sağlıkta şiddetin kaygı verici boyutlara ulaştığını göstermektedir. Öğrencilerin önemli bir bölümü, şiddete bağlı olarak motivasyonlarının azaldığını, mesleğe ve hastalara yaklaşımlarının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Şiddetin hekim adaylarının düşüncelerine yansıyan olumsuz etkileri, toplum sağlığını riske atması ve mesleki değerlerin korunmasını güçleştirmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle şiddetin nedenleri üzerine, sağlık politikaları gibi makro belirleyenlerden başlayarak müdahil olunmalıdır.
  Geliş Tarihi : 19.10.2017
  Kabul Tarihi : 28.02.2018

Summary

 • Violence which gradually increases in recent years depending on various factors is more prevalant in health sector than the others, and it has several negative impacts on healthcare workers. In this study, it is aimed to investigate how medical students are infl uenced from the violence towards healthcare, and its eff ects on their opinions and attitudes on their profession and patients. Participants are first, third and sixth year students of Uludag University School of Medicine, 408 students in total. Data were collected by a 17 questions survey form developed by the researchers. Of all participants, 55.2% of them were exposed to violence during their education, either by directly or by witnessing. Students who have been exposed to violence somehow stated that violence increases their concerns about the profession they choose, and decrease their motivation to help other people significantly. Half of the participants agreed on the statements of “If I would expose to violence, I would lose my courage for medical decision-making” (55.7%)., “I would become estranged from patients.” (55.6%) and “I would not prefer to treat risky cases” (50.6%). One in four students losing their ideals which they had when they enter the medical school, and think that patients don’t deserve the labourand hard-working of students. Sixth grade students are infl uenced significantly more. The study shows that violence towards healthcare has negative impacts on students’ opinions about their profession, patients, and their thoughts on current patient-physician relationships. Those eff ects are extremely important since they jeopardize society’s health and hamper protecting professional values. Therefore the reasons of violence towards healthcare workers should be dealth with immediately, by starting from its macro determinants such as health policies.
  Received : 19.10.2017
  Accepted : 28.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık politikaları, mesleğe bakış
  EN: violence towards healthcare workers, health policies, opinions on medical profession

Geliş Tarihi / Received Date
 • 19.10.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.02.2018