Yazar
Hatice İKİIŞIK
Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Özet

 • Aşılar, bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alma ve önleme konusunda küresel çabalardan elde edilen en güvenli ve en etkili araçlardan birini temsil etmektedir. Aşıların var oluşu kadar eskiye dayanan bir konu da kişilerin aşılara ilişkin yaşadıkları tereddüt veya reddir. Çalışmalarda aşılama tereddütü veya reddetme kararlarının arkasındaki nedenlerin çok değişken ve bağlamsal olarak spesifik olduğu gösterilmektedir. Bu durum zaman, yer ve aşılara göre farklılıklar göstermekte ve memnuniyetsizlik, rahatlık ve güven gibi hem doğrudan hem dolaylı olarak etkileyen birçok faktörü içermektedir. Aşı tereddütü, bilgi veya geçmiş deneyimler gibi bir dizi faktörden etkilenen bireysel bir davranış olarak değerlendirilse de daha geniş anlamda ele alınmalı, aşılamanın gerçekleştiği tarih, politik ve sosyo-kültürel etkilerle birlikte incelenmelidir. Aşıları tavsiye eden ve yöneten sağlık çalışanlarına, aşılarını sağlayan sisteme, aşı programlarına karar veren politika belirleyicilerine güven ve medyada yer alan aşılarla ilgili farklı türdeki bilgiler gibi faktörler de aşı tereddütü veya reddinde etkilidir ve bir bütün hâlinde beraber değerlendirilmelidir.
  Geliş Tarihi : 31.01.2018
  Kabul Tarihi : 19.04.2018

Summary

 • Vaccines represent one of safest and most eff ective tool which obtained from global eff orts about controlling and preventing communicable diseases. A subject that is as old as existance of vaccines is vaccine hesitancy or vaccine refusal. It is shown that the reasons behind vaccination hesitation or rejection decisions are very variable and contextually specific. This situation varies according to time, place and vaccine and includes many factors that aff ect both directly and indirectly, such as dissatisfaction, comfort and confidence. Although vaccination hesitancy is considered as an individual behavior aff ected by a number of factors, such as knowledge or past experiences, it should be addressed in a broader sense and examined together with the history, political and socio-cultural eff ects of vaccination. Factors such as confidence to health workers who recommend and manage vaccines, to system provides vaccine, to policy makers who decide on vaccination programmes and diff erent types of information about the vaccines in the media are also infl uential on vaccine hesitancy or refusal and should be evaluated together.
  Received : 31.01.2018
  Accepted : 19.04.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı, aşı reddi, aşı tereddütü, ebeveyn kararı
  EN: vaccine, vaccine refusal, vaccine hesitancy, parental decision

Geliş Tarihi / Received Date
 • 31.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 19.04.2018