Yazar
Işık KARAKAYA
Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Özet

 • Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal iletişim ve etkileşimde bozukluk ve sınırlı tekrarlayıcı davranış,ilgi ve aktivitelerin olduğu bir nörogelişimsel bir bozukluktur. Son on yılda OSB tanılı çocukların sayısında hızlı bir artış olmuştur. Bozukluğun etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber, çevre ve genetik ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Tartışılan çevresel etkenlerden birisi aşılamanın OSB’nun ortaya çıkma riskini artırıp arttırmadığıdır. Aşılama ve OSB’nin ilişkisine dair görüş Wakefield ve arkadaşlarının çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda aşılama ve OSB arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaları gözden geçirmektir.
  Geliş Tarihi : 05.12.2017
  Kabul Tarihi : 20.03.2018

Summary

 • Autism spectrum disorder (ASD) is neurodevelopmental disorders with varying levels of severity in impairment of social communication and interaction, and restricted repetitive behaviours, interests and activities. The number of children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) has been rapidly rising in the past decade. The etiology of this disorder, however, is largely unknown, although the environmental relative to the genetic contribution is substantial. One of the environmental concepts that has been discussed is whether vaccinations increase the risk of ASD onset. The view that vaccinations and ASD are related dates back to Wakefield et al’s article.The purpose of this study is to review the studies that examined the relationship between ASD and vaccination in children.
  Received : 05.12.2017
  Accepted : 20.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: otizm, aşılar, thimerosol, MMR
  EN: autism, vaccines, thimerosol, MMR

Geliş Tarihi / Received Date
 • 05.12.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 20.03.2018