Yazar
Muzaffer ESKİOCAK
Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Özet

 • Bilimin ve modern tıbbın toplum sağlığına en önemli katkılarından bağışıklama hizmetleri, neoliberal hegemonyanın bilime, kurumlara ve yaşama yönelik saldırısından etkilenmektedir. Politik istekliliğin zayıfl aması ve sağlıkta dönüşümün bir ürünü olarak aşılanmama sorunlaşırken, buna güven bunalımının yaratılarından aşılanmaya yönelik tereddüt ve red eklenmiştir. Bağışıklama hizmetlerinin etkinliğini zayıfl atıp kızamık salgını endişelerinin dile getirildiği bu ortamda, kızamık hastalığının 2010’dan bu yana ülkemizde gündemde varlığını, epidemiyolojik bağlamıyla endemik oluşunu gözden kaçırmamak önemlidir.
  Geliş Tarihi : 03.05.2018
  Kabul Tarihi : 18.05.2018

Summary

 • Immunization services, which are the most important contributions of science and modern medicine to community health, are infl uenced by neoliberal hegemony’s attack to the science, institutions and life. While the unvaccination is becoming a problem as a product of the decline in political willingness and health transformation, vaccination hesitation and refusal which are the creation of confidence depression are added to this. In a context where the eff ectiveness of immunization services is weakened and concerns about measles outbreaks are expressed, it is important not to miss the presence of measles in the agenda which means epidemic in epidemiologic context, since 2010 in our country.
  Received : 03.05.2018
  Accepted : 18.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşılanmama, aşı reddi, politik isteklilik, Türkiye
  EN: unvaccinated, vaccine refusal, political commitment, Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
 • 03.05.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 18.05.2018