Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • 14 Mart Sağlık Haftaları giderek kendi alanında, Türkiye Halkının sağlık sorunlarını ve çözüm yollarının tartışıldığı, sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük sorunlannın dile getirildiği, sağlık alanımızda bugünkü uygulanan sistemin eleştirilerini ve ileriye dönük, ülke sağlık sorunlarının çözüm yollarmı getiren etkinlikler olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği her yıl tabip odalarımızın kendi bölgelerinde 14 Mart çalımalarına, son üç yıldır merkezi olarak örgütlenen «Sağlık Haftaları»nı da eklemiştir. Sağlık Kurultayı şeklinde çalışmaları içeren bu sağlık haftalarının ilki, Ankara'da, ikincisi İzmir'de, üçüncüsü ise bu yıl yapılacak olan İstanbul'da, Türk Tabipleri Birliği adına bölge tabip odalarımızca düzenlenmiştir. Bugün ülkemizde, halkımızın sağlık sorunlarının üst düzeye eriştiğini, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde bir ölçüde katkıda bulunabilecek, kendi çıkarttığı burjuva reformizmi niteliğindeki Yasaları bile rafa kaldıran, halkın koruyucu sağlık önlemlerine değil de tüketime yönelik tedavi edici hekimlik hizmetlerini programlayan bir anlayış, bir sosyo-ekonomik politika yürütülmektedir. Sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık emekçileri, hekiminden hastabakıcısına kadar sosyal güvenceden, ekonomik güvenceden yoksun bir çalışma hayatı ile karşı karşıyadır. Tüm bu durum karşısında halkımız ve sağlık emekçileri gün geçtikçe sağlık sorunlarına daha yakın, daha etkin bir bilinçle sahip çıkmaktadır, somut istemlerini dile getirmektedir. İşte bu ortamda kutlanan 14 Mart'lar halkımızın sağlık sorununu çözümü içeren, sağlık emekçilerinin sosyal, ekonomik, özlük haklarının korunup, geliştirilmesi için yapılacak programlara hedef gösteren, kaynaklık eden günler olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği adına İstanbul Tabip Odamızca düzenlenen Sağlık Kurultayı 80 de bu anlamda yapılmakta. Sağlık alanında dışabağımlılığın, çevre sağlığının, sağlık örgütlenmesi sorunlarının paneller içerisinde incelenmesinin yanında, toplu sözleşmeli-grevli-sendikalaşma üzerine ve yüzü aşkın serbest bildirilerin yer aldığı çalışmalar Sağlık Kurultayı 80'de yapılacak. Toplum ve Hekim, Sağlık Kurultayı 80 çalışma sonuçlarının başarılı olması dileğini iletirken, gelecek sayımızda kurultay çalışmaları üzerine geniş haberleri okuyucularımıza aktaracağımızı bildirir.