Yazar
Serdar TEKİN
Dr., Felsefe, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Bu yazının amacı Hannah Arendt’in “haklara sahip olma hakkı” kavramını çözümlemek ve kavramın günümüzdeki anlamını tartışmak. Yazı, ilk olarak, ulus-devletlerden oluşan bir dünyada insan haklarının paradoksunu ele alıyor ve haklara sahip olma hakkının bu paradoks karşısında ne ifade ettiğini irdeliyor. Ardından 1948’den itibaren inşa edilmekte olan küresel insan hakları rejiminin söz konusu paradoksu bir yandan aşındırdığını, diğer yandan da farklı biçimlerde yeniden ürettiğini ileri sürüyor.
  Geliş Tarihi : 30.03.2018
  Kabul Tarihi : 08.05.2018

Summary

 • This paper analyzes Hannah Arendt’s conception of the “right to have rights” and explores its contemporary significance. The paper begins with an exposition of the paradox of human rights in a world of nation-states, and scrutinizes the meaning of the right to have rights vis-à-vis this paradox. Then, it argues that the construction of a global regime of human rights from 1948 onwards has undermined this paradox, on the one hand, and on the other, reproduced it in a variety of new ways.
  Received : 30.03.2018
  Accepted : 08.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Hannah Arendt, insan hakları, haklara sahip olma hakkı, mülteciler, vatandaşlık
  EN: Hannah Arendt, human rights, the right to have rights, refugees, citizenship

Geliş Tarihi / Received Date
 • 30.03.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 08.05.2018