Yazar
Cansu AKBAŞ DEMİREL
İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Suriye savaşı nedeniyle çok sayıda insan Suriye’den ayrılarak komşu ülkelere göç etmiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Gelenlerin sayısının artmasıyla iltica meselesi Türkiye’de daha önce olmadığı kadar önemli bir gündem maddesi hâline gelmiştir. Konu ekonomik, toplumsal,siyasal boyutlarıyla her mecrada tartışılmaktadır; ancak bu tartışmaların pek çoğu konuya ilişkin bilgiler yerine, sınırlı kişisel deneyimler veya önyargılar üzerinden şekillenmektedir. ‘‘İltica’’, ‘‘mülteci’’, ‘‘geçici koruma’’ gibi kavramlar bireylerde uyandırdığı izlenimin ötesinde uluslararası ve ulusal hukukta yapılan düzenlemelere dayanmaktadır. Bu düzenlemeler ise devletlerin ve uluslararası örgütlerin iradeleri doğrultusunda şekillenmektedir. Zorunlu göç ile gelen kişilerle ilgili çalışma, tartışma ve politika değerlendirmelerini objektif bir zeminde yapabilmek için, bu kavramların uluslararası hukuktaki karşılıklarını bilmek büyük önem taşımaktadır.
  Geliş Tarihi : 29.03.2018
  Kabul Tarihi : 08.05.2018

Summary

 • Millions of people emigrated from Syria to neighbor countries, including Turkey, because of the war in Syria. While the number of the newcomers is increasing, asylum issue is also gaining importance in Turkey’s agenda, as it has never been before. Although this issue is being discussed with its economical, social and political dimensions in diff erent levels; most of the discussions are based on limited personal experiences and prejudices instead of information on migration. Meanings and contexts of concepts like ‘‘asylum’’, ‘‘refugee’’, and ‘‘temporary protection’’ do not take their source from people’s believes and emotions but from international and national regulations, shaped by states’ intents. Being acquainted with these concepts’ contexts according to international level, is crucial to conduct the studies, discussions and political assessments on people coming because of forced migration objectively.
  Received : 29.03.2018
  Accepted : 08.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: göçmen, mülteci, iltica, geçici koruma, Suriyeliler
  EN: migrant, refugee, asylum, temporary protection, Syrians

Geliş Tarihi / Received Date
 • 29.03.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 08.05.2018