Yazar
Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN
Prof. Dr. İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Bu makale, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin insan haklarından yoksun bırakılmalarının nedenini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, önce modern ulus devletlerin ortaya çıkışı ile kitlesel bir olguya dönüşen mülteciliğin nedenleri üzerinde durulmuş; ardından insan hakları ve yurttaş hakları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Yurttaş olmanın, insan olmayı massettiği modern dünyada, insan haklarının gerçek özneleri olmaları gereken mültecilerin, ölümle yaşam arasındaki eşikte yalnızca canlılıklarını sürdürmeye mahkûm edilmelerinin nedeni, Agamben’in homo sacer kavramı eşliğinde tartışılmıştır.
  Geliş Tarihi : 21.04.2018
  Kabul Tarihi : 28.05.2018

Summary

 • The present article examines factors that lead to human rights deprivation of refugees who have had to fl ee their countries as a result of armed confl ict. In this context, firstly the causes of displacement which turned into a mass phenomenon upon the emergence of modern nation states are addressed, followed by an analysis of relationship between human rights and civil rights. In our modern world where being citizen absorbs being human, the reasons that doom refugees who should in fact be the real agents of human rights to mere survival on the threshold between life and death are discussed with the concept of homo sacer by Agamben.
  Received : 21.04.2018
  Accepted : 28.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: iltica, mülteci, insan hakları, yurttaş hakları, homo sacer, insandışılaştırma
  EN: asylum, refugee, human rights, civil rights, homo sacer, dehumanization

Geliş Tarihi / Received Date
 • 21.04.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.05.2018