Yazar
Feride AKSU TANIK
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği insanları yerlerinden yurtlarından koparmaktadır. Göçe zorlanma, sağlığın sosyal belirleyicilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Mültecilerin sağlıkları tehdit altındadır, çoğunlukla sosyal hakları elde edilebilecekleri bir statüleri yoktur. Tüm dünyada sosyal devletin tasfiyesi ile sağlık bir hak olmaktan çıkartılmış, sağlık hizmetleri ticarileştirilmiş, metalaştırılmış ve talep eksenli örgütlenmiştir. Sağlık hizmetine ihtiyacı olan birinin öncelikle bu gereksinimi algılayıp bakım isteğine dönüştürerek, sağlık hizmeti arayabilmesi ve hizmete erişip kullanabilmesi gereklidir. Bunun için sunulan hizmetin yaklaşılabilir, kabul edilebilir, kullanılabilir, karşılığı ödenebilir ve uygun olması gereklidir. Buna karşılık hizmeti kullananların algılayabilme, arayabilme, ulaşabilme, ödeyebilme, kullanabilme gibi muktedirliklerinin olması gerekir. Bu makalede mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimleri bu kavramsal çerçevede tartışılacaktır.
  Geliş Tarihi : 24.04.2018
  Kabul Tarihi : 29.05.2018

Summary

 • Wars, climate change force people to migrate. Forced migration has a negative impact on social determinants of health. Refugees’ health is under threat. In general reff ugees don’t have a status in order to get social rights. All over the world due to the liquidation of the social state health was removed from human rights. Health care is commercialized, commodified and organized by demand. A person who perceived need for care will seek the care and reach and use. Therefore health care should be approachbale, acceptable, available, aff ordable and appropriate. Five corresponding abilities of persons interact with the respected dimensions of accessibility to generate access, that are ability to perceive, ability to seek, ability to reach, ability to pay and ability to engage. This article will discuss refugees’ access to health care within this framework.
  Received : 24.04.2018
  Accepted : 29.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlık hizmeti, sağlık hizmetlerine erişim, mülteci
  EN: health care, access to health care, reff ugee

Geliş Tarihi / Received Date
 • 24.04.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.05.2018