Yazar
Zeynep Sedef VAROL
Tıp Doktoru, Doktora Öğrencisi, Medical School of Aristotle University of Th essaloniki

Özet

 • Bugün dünyada göç edenlerin hemen hemen yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet sağlığın temel belirlecilerinden biridir ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri göç sürecinde kadınların, LGBTi bireylerin sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu makalede göçün toplumsal cinsiyet ile ilişkisi incelenmiş ve toplumsal cinsiyetin göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin kronik hastalıklarına, ruh sağlığı durumlarına, üreme sağlığına etkileri ele alınmıştır.
  Geliş Tarihi : 14.05.2018
  Kabul Tarihi : 30.06.2018

Summary

 • Today, almost half of migrants are women. Gender is one of the determinants of health and gender inequalities eff ect directly health of women and LGBTİ individuals during migration process. In this article relation between migration and gender was evaluated and the eff ects of gender on immigrants’, asylum seekers’ and refugees’ chronic diseases, mental health and reproductive health were discussed.
  Received : 14.05.2018
  Accepted : 30.06.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: toplumsal cinsiyet, göç, üreme sağlığı, mülteci, sığınmacı
  EN: gender, migration, reproductive health, refugee, asylum seeker

Geliş Tarihi / Received Date
 • 14.05.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 30.06.2018