Yazar
Nilgün TOKER
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi, TİHV-Akademi

Özet

 • Göç ve göçmenlik, hem nedenleri hem de sonuçları bakımından acil ve merkezi bir insan hakları meselesidir. İnsan hakları bakış açısından göç ve göçmenliği düşünmek, aslında hak sahibi olarak insan olmanın anlamını düşünmektir. Bu nedenle göçmenliğin yol açtığı kriz bir insanlık krizi, bu krizi çözmek de insanlığın ödevi olarak tanımlanabilir. Göçmenlerin ortak yaşama dahil edilmemesi, yurttaşlık için de bir kriz işaretidir.
  Geliş Tarihi : 08.10.2018
  Kabul Tarihi : 15.10.2018

Summary

 • Migration and status of being a migrant is an urgent and central human rights issue in terms of both its causes and consequences. Refl ecting on migration and being a migrant from human rights perspective is in fact thinking about the meaning of being human as holder of rights. Hence, the crisis caused by migration can be defined as a crisis of humanity and its solution as the common duty of humanity. Failing to include migrants in common life is a sign of crisis in citizenship as well.
  Received : 08.10.2018
  Accepted : 15.10.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: insan hakları, insanlık, göçmeye zorlanma, yurttaşlık etiği
  EN: human rights, humanity, being forced to migrate, citizenship ethics

Geliş Tarihi / Received Date
 • 08.10.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.10.2018