Yazar
Aslı DAVAS
Doç. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • İşçi sağlığı, işçinin hayır deme kapasitesine doğrudan bağlıdır. Günlük barınma, beslenme, ısınma gibi temel gereksinimleri tehdit altında olan çalışanların, işyerindeki çalışma koşullarına itiraz edebilmeleri neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle de birçok ülkede yapılan araştırma göstermiştir ki göçmenler çalışma yaşamında en çok adaletsizliğe ve ayrımcılığa uğrayan gruptur. Göç nedeniyle ortaya çıkan istismar, malnütrisyon, bulaşıcı hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları göç edilen ülkedeki işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarıyla birlikte sadece işçileri değil, ailelerini ve içinde yaşadıkları toplulukları da etkiler. Kadın göçmen işçiler ve göçmen işçilerin çocukları sağlık etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Bu konuda yeterince kayıt olmamasına ve araştırma yapılmamasına rağmen dünya genelinde morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir. İşverenlerin ve hükümetlerin kaçak göçmen işçiler sayesinde sağladıkları ekonomik avantajlar göçmen işçilerle ilgili uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerin sınırlı olmasına neden olmaktadır. Neoliberal ve muhafazakar politikalar ışığında geliştirilen ve neredeyse feodal dönemdeki kölelik düzenini aratmayan yeni çalışma rejimleri göçmenlerin hak talep etmelerinin önündeki en büyük engellerdir.
  Geliş Tarihi : 03.10.2018
  Kabul Tarihi : 24.10.2018

Summary

 • A worker’s health is directly dependent to his capacity to say “no”. Their daily basic needs such as housing, nutrition and heating being under constant threat, it is almost impossible for workers to raise objection against their working conditions. Indeed, studies conducted in many countries show that migrants constitute the group facing injustice and discrimination the most in their working life. ogether with problems of work safety and health already existing in destination countries, problems including abuse, malnutrition, infectious diseases and psychological disorders emerging as a result of migration aff ect not only workers but also their families and communities they are living in. Women migrant workers and children of migrant workers are particularly vulnerable to health eff ects. We can say that it is one of the leading causes of morbidity and mortality throughout the world albeit the limited availability of proper records and studies. Economic advantages that employers and governments enjoy on the basis of illicit migrant workers lead to limits put on international and national legislative arrangements related to migrant workers. New employment regimes emerging under the aegis of neoliberal and conservative policies that are in fact akin to serfdom in feudal ages constitute big obstacles to migrants in pursuit of their rights.
  Received : 03.10.2018
  Accepted : 24.10.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: göçmen, işçi sağlığı
  EN: migrant, worker health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 03.10.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 24.10.2018