Yazar
Kayıhan PALA


Özet

 • Temel sağlık hizmetleri ile ilgili ilk uluslararası konferans Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu yürütme kurullarının kararı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin daveti üzerine 6-12 Eylül 1978 tarihleri arasında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti Alma-Ata’da yapıldı. Konferansta dünyanın 1978’deki sağlık durumu saptanmış ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların sağlık durumlarının iyi olmadığı, dünya nüfusunun yarısından fazlasının iyi ve uygun bir sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığı belirtilmiştir. Konferansta temel sağlık hizmetleri tanımlanmış ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik olarak hükümetlerin temel sağlık hizmetlerini sunmak üzere kararlı adımlar atmalarının gereği vurgulanmıştır. Temel sağlık hizmetlerinin sosyal adaletin içeriğinden güç alan sosyal gelişmenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasının, yakın gelecekte tüm dünyanın arzu edilen bir sağlık düzeyine erişmesi yönünden çok gerekli olduğu kabul edilmiştir. Diğer yandan silahsızlanmaya doğru atılacak her adımın, temel sağlık hizmetleri de içinde olmak üzere, sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kullanılacak kaynakların serbest kalmasına yardımcı olacağı bildirilmiştir. Konferansta delegelerin ve temsilcilerin katılımıyla, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için tüm hükümetler, sağlık ve kalkınma için çalışan tüm görevliler ve dünya toplumlarınca ivedilikle faaliyet gösterilmesi gereksinimini belirleyen, temel sağlık hizmetleriyle ilgili Alma Ata Bildirisi yayınlanmıştır.
  Geliş Tarihi : 13.02.2002
  Kabul Tarihi : 22.03.2002

Summary

 • The International Conference on Primary Health Care was held in Alma-Ata, the capital of Kazakh Soviet Socialist Republic on 6-12 September 1978 upon the resolution of executive committees of World Health Organization and United Nations Children’s Fund and invitation of the Union of Soviet Socialist Republics. The Conference addressed the state of health in the world in 1978 observing that health status of peoples particularly in developing countries was far from being satisfactory, and that more than half of world population were deprived of appropriate and quality health services. The Conference defined primary health care and stressed the need for governments to take determined steps to deliver primary health care as a way of mitigating disparities in the field of health. It was agreed in the Conference that addressing primary health care as an inherent part of social progress taking its momentum from the essence of social justice is a must if the objective is to ensure that the world reaches the desired level in health in near future. Meanwhile, it was also stated that every step taken ahead for disarmament will help release resources to be used to accelerate socio-economic development including advances in primary health care. With the participation of delegates and representatives, the Conference adopted the Alma-Ata Declaration on primary health care which urged all governments, health authorities and workers and communities in the world to take urgent action to protect and improve the health status of all peoples.
  Received : 13.02.2002
  Accepted : 22.03.2002

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: temel sağlık hizmetleri, birinci basamak, Alma-Ata toplantısı
  EN: Primary health care, first step, Alma-Ata Conference

Geliş Tarihi / Received Date
 • 13.02.2002

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 22.03.2002