Yazar
Ata SOYER


Özet

 • 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü, politik, kültürel her türlü çelişki ve çatışmadan uzak kalmayı temel bir yaklaşım tarzı olarak benimsemiş ancak 1960’lı yıllarda başlayan; ülkelerin gelişim sorunlarının konjonktürel değil, yapısal olduğunu ortaya koyarak gelişen ulusal kurtuluş hareketleriyle ortaya çıkan değişimi algılayarak yeni arayışlara girmiştir. 1978 tarihli “Alma Ata Bildirgesi” çatışma, sınıf-sınıf mücadelesi, emperyalizm gibi kavramlar yerine, “global dayanışma”, “ortak çıkarlar”, “diyalog” vb. ifadelerin ağırlıklı olarak kullanılmaya başladığı bir dönemde kaleme alınmıştır. Alma Ata Bildirgesi, iyi niyetli, ama kâğıt üzerinde kalmaya mahkum ve aynı dönemde kapitalizmin gelişen “tehlike” karşısında ortaya attığı uzlaşma metinlerinden biridir. Bu yazıda Bildirge ideolojik açıdan irdelenmektedir.
  Geliş Tarihi : 10.02.2002
  Kabul Tarihi : 10.03.2002

Summary

 • Established in 1948, the World Health Organization initially adopted as its basic approach to keep a distance to political, cultural and other clashes and contradictions, but starting from the 60s searched new ways in cognition of change brought along by national liberation movements that asserted that developmental problems of countries are not cyclical but structural. The “Alma Ata Declaration” dated 1978 is the product of a period in which concepts of contrast, class, class struggle and imperialism were gradually replaced by others including “global solidarity”, “common interests”, “dialogue”, etc. The Alma Ata Declaration may have had its good intentions; but was destined to remain on paper as a reconciliation text that capitalism of the time put in agenda against the growing “danger”. The article examines the Declaration on ideological grounds.
  Received : 10.02.2002
  Accepted : 10.03.2002

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlık, Alma Ata Bildirgesi, ideoloji
  EN: health, Alma Ata Declaration, ideology

Geliş Tarihi / Received Date
 • 10.02.2002

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 10.03.2002