Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (ORCID No: 0000-0003-2259-5183)

Yazar
Özlem ÖZKAN
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (ORCID No: 0000-0003-1063-7489)

Özet

 • 1980’li yıllarda sermaye sınıfının kârını maksimize etmek amacıyla hemen hemen eş zamanlı olarak ortaya çıkan, esnek üretim ve sağlık reformları, sağlık emek gücünün emek sürecini yeniden yapılandırmıştır. Bu derleme makalede, kapitalist üretim tarzının 1980 sonrası mevcut sağlık reformlarıyla esnek üretimin hekim özerkliğini nasıl etkilediği sorusuna yanıt verilmesi amaçlanmıştır. Literatürler ve araştırma sonuçları, 1980’li yıllardan itibaren esnek üretim ve sağlık reformlarının ikili etkisine bağlı olarak hekimlerin klinik, ekonomik, sosyal ve politik, özerkliğinin erozyona uğradığını göstermektedir. Hekimler bu erozyonun en fazla klinik özerklikte ve performansa dayalı ücretlendirmede olduğunu belirtmektedir. Hekimlerin özerkliğinin erozyona uğramasıyla, hekimlerin emek sürecinde özgür ve bağımsız karar vermesi, harekete geçmesi, kendi kendini yönetmesi, kontrolü elinde bulundurması ya da inisiyatif kullanması imkânsızlaşır.
  Geliş Tarihi : 08.02.2019
  Kabul Tarihi : 15.02.2019

Summary

 • Flexible production and reforms in health emerging almost as synchronized in the 1980s as ways of maximizing profit for the capitalist class restructured the process of reproduction of labour power in health. The present review article seeks to respond to the question how capitalist mode of production with its health reforms following 1980 aff ected physician’s autonomy. The available literature and studies suggest that starting from the 80’ies clinic, economic, social and political autonomy of physicians is in erosion under the dual eff ect of fl exible production and reforms in health. Physicians state that this erosion is most palpable in clinic autonomy and performance-based remuneration system. With this erosion in physician’s autonomy it becomes almost impossible for physicians to make free and independent decisions in their profession, act independently, to manage the profession autonomously and to keep control of relevant processes.
  Received : 08.02.2019
  Accepted : 15.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hekim özerkliği, hekim emeği, esnek üretim, sağlık reformu, sağlıkta dönüşüm programı
  EN: physician autonomy, physician’s labour, fl exible production, health reform, health transformation program

Geliş Tarihi / Received Date
 • 08.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.02.2019