Yazar
Kasım AKBAŞ
Dr., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Eskişehir Okulu (ORCID No: 0000-0001-6917-578X)

Özet

 • Sosyal bir sorun tek bir açıdan ele alınarak değerlendirilemez. Politik kriz sonuçlarını her alanda ortaya koyuyor. Bu sonuçların farklı perspektifl erden, farklı disiplinlerin kavram ve araçlarından yararlanılarak tartışılması gerekiyor. Politik krizin ortaya çıkardığı demokrasi tartışmalarının uç verdiği başlıklardan biri meslek örgütleridir. Neo-liberal dönüşümün etkilediği profesyonel meslekler, otoriterleşmenin muhatabı ve mağdurudurlar. Profesyonel meslek dendiğinde özetle üç ölçütten söz edilmektedir: Özel bir uzmanlık eğitimine dayalı yüksek düzeyde bilgi, meslek örgütüne üyelik ve devlet iktidarı karşısında özerklik. Özerklik kavramı, mesleki denetim ve kontrolün meslektaşlar tarafından yapılmasını; mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esaslarının meslek örgütü tarafından belirlenmesini içermektedir. Son yıllarda profesyonel mesleklere ve örgütlerine yönelik olarak çok özel bir devlet müdahaleciliği uygulaması ile karşı karşıyayız. Darbe girişiminin de katkıda bulunduğu otoriterleşme atmosferi içerisinde, profesyonel mesleklerin demokratik örgütlülükleri ve özerklikleri ciddi bir saldırı altındadır. Nitekim Sağlık Torba Yasası’na eklenen özel birkaç madde aracılığıyla, mesleki özerklik aşınmasının yeni bir evresine geçilmiş; soyut terör suçlamaları ile hekimlik meslek faaliyetinin sürdürülmesi engellenmeye çalışılmıştır.
  Geliş Tarihi : 24.01.2019
  Kabul Tarihi : 01.02.2019

Summary

 • No social problem can be taken and evaluated from a single angle. Political crisis manifests its outcomes in all spheres. These outcomes need to be discussed from various perspectives, by using concepts and tool from diff erent disciplines. Professional organizations constitute an area where there are debates on democracy stemming from the on-going political crisis. Professional occupations aff ected by neo-liberal transformation are the targets and victims of rising authoritarianism. Roughly, three criteria are relevant with respect to any professional occupation: High level of knowledge based on education and specialization in a specific area; membership to relevant professional organization; and autonomy from state power. The concept of autonomy entails peer supervision of professional performance and the authority of the professional organization concerned to decide on such matters as admission to and expulsion from the organization. In recent years we are confronted with a quite special state intervention to professional occupations. In the environment of rising authoritarianism also triggered by the failed coup attempt, democratic organizations and autonomy of professional occupations are under serious attacks. As a matter of fact, erosion in professional autonomy reached a new phase with some special articles added to the Omnibus Law on Health with attempts to restrain professional medical practice backed up by groundless accusations of “terrorism”.
  Received : 24.01.2019
  Accepted : 01.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: profesyonel meslekler, meslek örgütleri, mesleki özerklik ve bağımsızlık
  EN: professional occupations, professional organizations, professional autonomy and independence

Geliş Tarihi / Received Date
 • 24.01.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 01.02.2019